Historie van Malva

Malva
Vanuit de kracht van vrede ontstond de kennis, de wijsheid en de drang om vrede in de harten van
mensen uit te storten, Malva Meditatie. In de bloeitijd van de Farao’s waren er monniken verzameld in
het land van de Nijl die zich richten op het behoud van vrede. Zij filosofeerden hier gedurende hun
leven samen over, waarna zij terugkeerden in het Nirwana. Daar bundelden zij hun krachten opnieuw
en ontstond de kracht van “WIJ”, eerst tussen twee, drie en later vier monniken, die vervolgens in een
aantal incarnaties een Meesterschap op aarde bereikten, gekenmerkt door de kracht van de vrede. Zij
mediteerden zo’n 752 dagen waarna één van hen de naam ontving die zij later zouden gebruiken: Malva.
Zij verborgen hun ‘waarheid en kennis’ ver afgelegen in de grotten van het Malva-klooster op het Malva
Plateau in India. Daar werd het zo’n 5000 jaar verborgen gehouden tot de wereld er aan toe was. Vier
gebundelde Meesters werden er vijf, vijf werden er zes, zeven, acht en uiteindelijk negen. Die negen
werden er later tien, het getal van de Kosmos, door toevoeging van de tiende en hoogste kosmische
Meester der Meesteren. Zo was de cirkel gesloten vanuit de kracht van negen: Malva Meditatie was
geboren. Deze tien Meesters evalueerden verder als (menselijke) ziel en werden uiteindelijk weer
kosmische levensvormen op andere planeten. Zij spreken meestal als collectief vanuit “WIJ”, ook al
doet één van hen het woord.

Deze tien kosmische levensvormen worden de
Meesters van Malva, ook wel de “Meesters van het
Witte Licht” genoemd. Zij wonen ongeveer dertig
dagen per jaar op de kreeftskeerkring, in het
Malva-klooster op het Malva Plateau in India. Deze
Meesters bewonen dan het hun ter beschikking
staande stoffelijk lichaam, om de invloed van het
stoffelijke en ons mensen beter te kunnen
bestuderen. De rest van het jaar bevinden hun
stoflichamen zich ter hunner beschikking, indien dat
plotseling nodig mocht zijn, ieder in een eigen
specifieke ruimte, binnen het Malva-klooster. Via
ongeveer dertien (diep) trancemedia over de hele
wereld worden hun boodschappen en leringen, die
vaak meditatief zijn, uitgedragen. Naast deze
Meesters van Malva bestaat er nog “De Witte
Broederschap”. Dit is een groep hooggeëvolueerde
zielen in de astrale wereld die ‘Het plan dat de
Meesters’ kennen en dienen, en aan ons mensen
probeert duidelijk te maken. Dit gebeurde bij Malva
Meditatie via trancelezingen.
Daarbij werden óók door de intelligenties van het collectief, naast een breed scala van onderwerpen
ook veelal puur menselijke levensvragen behandeld. Vele onderwerpen, zeer verschillend en
uiteenlopend van aard, passeerden zo gedurende drieëndertig jaar de revue, overgedragen aan diverse
groepen mensen op aarde, om hier mee te werken, zich eigen te maken en te verspreiden.

Stichting Malva Meditatie
In het jaar 1969 organiseerde het echtpaar Persoon spirituele gespreksavonden bij hen thuis. Tot op
een avond de man van het echtpaar spontaan in trance ging en er een intelligentie: broeder André, via
hem heen zijn eerste trancelezing uitsprak. Dit was het begin van de Malva Meditatiegroep. De naam
Malva werd aan deze groep gegeven door de Meesters van Malva. Zij noemden zich ‘Malva Meditatie’.

De naam ’Malva Meditatie’ betekent: Vrede, “Vrede Zij U”

In 1981 sloot het trancemedium zich aan bij de spirituele groepering de Kring der Verbondenen (KdV)
te Den Haag. Deze Kring der Verbondenen was in 1960 te Den Haag opgericht. Zij had jarenlang de
hele organisatie rondom hun dieptrance medium Gerard Tetteroo opgezet en vorm gegeven. Gerard
Tetteroo gaf als dieptrancemedium lezingen over allerlei algemene menselijke vraagstukken en
onderwerpen. Zelf noemt hij zich Paranormaal Genezer. Vanaf 1962 kwamen daar de kosmische
contacten bij. Deze werden ondergebracht bij het Universum Contact Genootschap (UCG), een
onderdeel van de KdV. Helaas ging Gerard Tetteroo november 1979 over. Hij liet darbij zijn trouwe
toehoorders, waaronder Lex Persoon, zonder opvolger achter. Naarstig werd er verscheidene jaren
naar een opvolger gezocht. Uiteindelijk werd twee jaar later, door de dochter van Gerard, diens
vroegere leerling Lex Persoon voorgedragen. Hij werd aanvankelijk als gast-medium uitgenodigd, om al
snel nieuwe dieptrancemedium bij de KdV te worden.

Lex Persoon verzorgde vanaf dat moment (februari 1979) de contacten met de astrale wereld. Binnen
de KdV was er een groep mensen ook als het UCG, actief. Samen met hen verzorgde hij vanaf oktober
dat jaar ook contacten met het Universum. Al spoedig verruilde het trancemedium in 1983 zijn baan
voor een fulltime trancemediumschap. In datzelfde jaar werd naast de Kring der Verbondenen, de
Stichting Malva Meditatie opgericht. Enige jaren bleven deze groeperingen naast elkaar bestaan.September 1987 verhuisde de Stichting Malva Meditatie naar Zijtaart. Het contact met de KdV en de
UCG in Den Haag werd (langzaam) afgebouwd. In Zijtaart werden nu frequent astrale - of algemene -
trancelezingen gegeven. Daarnaast nam het aantal kosmische contacten aanzienlijk toe. Naast alle
trancelezingen werd in 1989 de opleiding voor Malvatherapeut opgericht. In deze tweejarige opleiding
werd men tot chakratherapeut/specialist opgeleid.

Steeds meer kosmische trancelezingen vonden plaats, wat er toe leidde, dat 1990 het eerste
Kosmische College ontstond. Een college kan worden beschouwd als een lange cursus van meer dan 10
bij elkaar horende sessies, rondom één veelomvattend thema.

In 1994 werd naast de Stichting Malva Meditatie de Malva Opleidingen B. V. opgericht. December 1995
verhuisde de hele organisatie naar een groter pand in Gemert. Naast de therapeutenopleiding werden
er nu vrijwel alleen nog kosmische colleges gegeven. De opleiding veranderde van een ‘compacte
tweejarige schoolopleiding’ in moderne korte modules. Cursussen per onderdeel, die men los van elkaar
kon volgen.

Juni 2002 kwam er een abrupt einde aan alle trancelezingen en de opleidingen. Alleen het Kosmisch
College ging nog enkele maanden door. Het medium verhuisde naar Spanje.

In 2005 hielden zowel de Stichting Malva Meditatie als de Malva Opleidingen B.V. op te bestaan en
werden uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Malva Registratie
December 2006 werd Malva Registratie opgericht.
Alle lezingen, cursussen en colleges waren
indertijd op cassettebandjes opgenomen,
gekopieerd en onder de belangstellenden
verkocht. Er waren dus cassettebanden bij die
inmiddels meer dan 35 jaar oud waren! Dat is zeer
bejaard voor banden, die bepaald niet het eeuwige
leven hebben. Ze zijn kwetsbaar en worden lang
niet altijd onder gunstige omstandigheden
bewaard.
Er werd door de initiatiefnemers (Vera en
Hedwig) besloten om deze belangrijke informatie
niet verloren te laten gaan. Dat kon niet de
bedoeling zijn. Hedwig, zelf gedurende 4 jaar
werkzaam bij Malva Meditatie en veel langer als
bezoekster van lezingen en leerlinge van de
chakraopleiding, had de inhoudelijke kennis.
Vera bracht de (geluids)technische kennis in. De in bezit zijnde geluidsopnamen werden vanaf dan
gedigitaliseerd en op Cd’s en Dvd’s gezet.

Het eerste doel is om het liefst alle trancelezingen die ooit waren uitgesproken en vastgelegd op
cassette van de KdV, de UCG en van Malva Meditatie, bij elkaar te brengen in één archief.
Het tweede doel is de opnamen op computer te zetten (digitaliseren), ze te bewerken en waar nodig te
restaureren (lees onder: Archief, en in de Nieuwsbrieven), zodat ze weer goed beluisterbaar zouden
worden.
Het derde doel is het weer beschikbaar stellen aan belangstellenden van alle kennis en informatie
middels moderne geluidsdragers als Cd’s en Dvd’s.
Het vierde doel betreft het actief uitdragen van de gedachten van Malva Meditatie. Dit zal gebeuren
door middel van opleiding(en), informatieverstrekking, toelichting en lezingen.

Alle activiteiten van Malva Registratie vinden plaats zonder winstoogmerk. Zij streeft er echter wel
naar dat haar werkzaamheden kostendekkend zijn, om de opzet in stand te kunnen houden. Materialen
zijn dan ook tegen kostprijs beschikbaar

Maart 2007 is de eerste ‘doelstelling’ voor 99 % bereikt! Vrijwel alle geluidsopnamen zitten inmiddels
in het archief. Dat zijn er zo’n 2300! Allemaal trancelezingen van tussen de 1 à 1½ uur! Dat is meer, veel
meer dan ooit verwacht werd. Toch zullen er nog altijd opnamen zijn, die we nog niet kennen en dus nog
ontbreken, ook daar wordt aan gewerkt.

Zoals in de vierde doelstelling duidelijk gemaakt is, wil Malva Registratie daarnaast ook andere
activiteiten ontplooien, we willen verder, (lees: Educatie, en in de Nieuwsbrieven). Namelijk Malva en
het hele gedachtegoed en de inzet van de Meesters en de broeders daarachter, nieuw leven in blazen.
Dit keer niet met behulp van een trancemedium, want dat is geweest en verleden tijd en behoord tot
het Vissentijdperk.

Maar nu we het Aquariustijdperk binnen zijn gegaan, door zelfstudie en ontwikkeling van iedereen die
dat maar zoekt. Wij reiken het gedigitaliseerde en deels bewerkte materiaal opnieuw aan. Aan
iedereen, ermee te doen wat hij of zij wil. Laat dat laatste altijd positief zijn, want Malva betekent
nog steeds, net zoals dat opnieuw is terug te vinden in het logo van Malva Registratie door de twee
vredesduiven:

“Vrede Zij U!”


Tempel van Ranakpur - Ten Noorden van de Malva-vlakte