INHOUDSOPGAVE. MALVA  REGISTRATIE
Inhoudsopgave Hedwig Vera Auteursrecht

Na een half jaar nam Lex ook het ‘Universum Contact’ op zich. Na een ‘pauze’ van 2 jaar werd het werk van het Universum Contact Genootschap weer voort gezet.

De lezingen geven inzicht in de geestelijke ontwikkeling die de ziel doormaakt. Veel informatie kwam tot ons over het Rad van Wedergeboorte: De ziel die leven, na leven, na leven middels het vervullen van zijn Karma op Aarde, groeit naar Universeel Volwassendom. Allerlei onderwerpen en levensvragen, waar veel mensen mee worstelen werden besproken. Maar ook allerlei levensvormen buiten de Aarde kwamen uitgebreid aan de orde en aan het woord.


Lezingen

Momenteel zijn ongeveer 2300 lezingen bekend en getraceerd. Vrijwel alle lezingen (99%) zijn in het archief van Malva Registratie terecht gekomen. Op deze wijze worden ze veilig gesteld voor de toekomst. De informatie kan op deze wijze niet verloren gaan. Een kleine greep uit de diverse opnamen vind je bij Bloemlezingen onder Archief.


Restauratie

Alle opnamen zijn van cassetteband in de computer gezet. De kwaliteit van de opnamen varieert sterk. Naast 100% uitstekende opnamen zijn er ook heel wat van mindere kwaliteit.

Belangrijkste oorzaken zijn:

De lang niet altijd even optimale (technische) omstandigheden waarin de opnamen moesten worden gemaakt.

De tand des tijds. Cassettebanden boeten in de loop der jaren behoorlijk in op hun kwaliteit.

Daarom is een groot deel van de geluidsopnamen na digitalisatie zo nodig kwalitatief bewerkt en gerestaureerd. Vooral geluidsvolume wordt beter ingeregeld, ruis wordt onderdrukt en storende bijgeluiden verwijderd. Ook lange stiltes, die geen functie hebben, worden uit de opnamen geknipt.

Dit alles met als doel, de lezingen weer goed beluisterbaar te maken en geschikt voor de toehoorder de kennis tot zich te nemen. Zie overzicht thema DVD’s en Educatieve CD’s.


Beschikbaar stelling

De opnamen die in het bezit zijn van Malva Registratie worden beschikbaar gesteld aan al haar leden. Dit gebeurt tegen vergoeding van de onkosten en zonder winstoogmerk.

In de Nieuwsbrieven is steeds te volgen geweest, welke lezingen bewerkt zijn en op CD en/of  DVD zijn verschenen. Maar uiteraard kunnen er door de leden ook zelf CD’s worden samengesteld uit de in Catalogus vermeld staande lezingen.


Catalogus bestaande uit ‘Beschikbare-’ en ‘Gezochte Lezingen

Van al het band- en gedigitaliseerde geluidsmateriaal is een Catalogus gemaakt. Daar staan niet alleen de nummers van de lezingen in, maar ook titels, data waarop de lezingen werden gehouden en waar, alsmede de intelligenties die contact maakten tijdens de trancelezingen. Tevens is te zien welke lezingen onbewerkt zijn en welke wel zijn bewerkt en gerestaureerd.

Voor meer details, lees Geluidsarchief.


Nieuwsbrief

De leden werden van alle ontwikkelingen op de hoogte gehouden door de twee maandelijkse Nieuwsbrief die Malva Registratie uitgaf. Dit 12 pagina’s tellende blad op A4 formaat gaf in de meest brede zin van het woord, informatie rond Malva in het algemeen en Malva Registratie in het bijzonder. Het ging om opgenomen trancelezingen, ontdekte trancecursussen, mogelijkheden tot het volgen van cursussen en bijscholing tot Malvatherapeut. Ook verwante zaken als boeken, lezingen en educatieve activiteiten komen aan bod. Nieuwsgierig? Kijk bij Nieuws (-Brieven).


Nieuws

Het laatste Nieuws zal vanaf 01-01-2010 steeds te lezen zijn (in beknopte vorm) op deze website. Voeg hem dan ook toe aan je favorieten.

Naar begin Pagina.

Welkom bij Malva Registratie

De Organisatie

Malva Registratie is een organisatie, die zich inzet voor het bijeenbrengen, restaureren en beheren van de duizenden trancelezingen die in de periode 1980 tot en met 2002 zijn uitgesproken middels het trancemedium van Malva Meditatie. Zij doet dit zonder winstoogmerk. Alle activiteiten zijn voor ieder vrij toegankelijk.

Tevens wil de organisatie het gedachtengoed van Malva, zijnde ‘vrede op Aarde’ uitdragen, door middel van haar werkzaamheden.

(Diep)Trancemedium

Gerard Tetteroo heeft, als paranormaal genezer in de periode van 1960 tot 1979 bij de Kring der Verbondenen te Den Haag, lezingen verzorgd vanuit de astrale wereld en de Kosmos. Een van zijn trouwe bezoekers en volgelingen was Lex Persoon. Deze ontwikkelde onder het leraarschap van Gerard zijn mediumschap. In 1969 is Lex Persoon als trancemedium begonnen met het houden van trancelezingen, de zogenaamde ‘huiskamersessies’. Via trancemeditatie had hij contact met Intelligenties uit de Astrale Wereld. Deze gaven via hem informatie door omtrent de mens, de mensheid, de wereld en het universum daarbuiten.

Na het overlijden van Gerard in 1979, nam Lex diens werk in februari 1981 over bij de Kring der Verbondenen.

Voorlichting

Op verzoek kan een spreekbeurt of lezing worden georganiseerd voor groepen.

Een spreekbeurt zal veel vertellen en informatie geven over Malva en Malva Registratie. Aan de hand van bespreking van het materiaal en voorbeelden zal uiteengezet worden, wat ons doel is en het werk inhoud.

Een lezing is ook mogelijk met als thema één van de zeer vele trancelezingen die in ruim twee decennia tot ons zijn gekomen. Informeer naar de mogelijkheden bij Contact.


Werken zonder winstoogmerk

Malva Registratie is een ideologische organisatie, die kleinschalig werkt, zonder winstoogmerk. Eventuele opbrengsten worden weer aangewend om het onderzoek naar en het restaureren en archiveren van de bandopnamen te realiseren.

Dit betekent dat niet alle artikelen en diensten van Malva Registratie gratis zijn. Voor de meeste diensten en artikelen wordt een relatief klein bedrag in rekening gebracht, waarin de direct gemaakte kosten worden verrekend evenals een klein deel van de organisatiekosten.

De werkzaamheden worden ‘budgettair neutraal’ verricht. Er wordt dus géén winst gemaakt.


Universum

Inmiddels heeft de heer Persoon sedert voorjaar 2007 ook een eigen website, Lichtsferen genaamd, waarnaar wij je verwijzen als aanvulling op onze website.

Educatie

Bij Malva Meditatie bestond de mogelijkheid de opleiding te volgen tot Malva- of Chakratherapeut. Door het wegvallen van Malva Meditatie verdween niet alleen die opleiding, maar ook het support aan de opgeleidde therapeuten. Dat support wordt opnieuw opgepakt door Vayra. Maar daarnaast is inmiddels al het cursus en kennismateriaal bijeengebracht, gerubriceerd en bewerkt aan de huidige tijd. Dit materiaal is verwerkt in cursussen, die zo goed als het gehele gebied van Malva bestrijken. De cursussen van Vayra starten twee keer per jaar.

P01