INHOUDSOPGAVE. MALVA  REGISTRATIE
Historische Chronologie

Het eerste doel is om het liefst alle trancelezingen die ooit waren uitgesproken en vastgelegd op cassette van de KdV, de UCG en van Malva, bij elkaar te brengen in één archief.

Het tweede doel is de opnamen op computer te zetten (digitaliseren), ze te bewerken en waar nodig te restaureren (lees onder: Archief, en in de Nieuwsbrieven), zodat ze weer goed beluisterbaar zouden worden.

Het derde doel is het weer beschikbaar stellen aan belangstellenden van alle kennis en informatie middels moderne geluidsdragers als CD’s en DVD’s.

Het vierde doel betreft het actief uitdragen van de gedachten van Malva Meditatie. Dit zal gebeuren door middel van opleiding(en), informatieverstrekking, toelichting en lezingen.


Alle activiteiten van Malva Registratie vinden plaats zonder winstoogmerk. Zij streeft er echter wel naar dat haar werkzaamheden kostendekkend zijn, om de opzet in stand te kunnen houden. Materialen zijn dan ook tegen kostprijs beschikbaar


Maart 2007 is de eerste ‘doelstelling’ voor 99 % bereikt! Vrijwel alle geluidsopnamen zitten inmiddels in het archief. Dat zijn er zo’n 2300! Allemaal trancelezingen van tussen de 1 à 1½ uur! Dat is meer, veel meer dan ooit verwacht werd. Toch zullen er nog altijd opnamen zijn, die we nog niet kennen en dus nog ontbreken, ook daar wordt aan gewerkt.


Zoals in de vierde doelstelling duidelijk gemaakt is, wil Malva Registratie daarnaast ook andere activiteiten ontplooien, we willen verder, (lees: Educatie, en in de Nieuwsbrieven). Namelijk Malva en het hele gedachtegoed en de inzet van de Meesters en de broeders daarachter, nieuw leven in blazen. Dit keer niet met behulp van een trancemedium, want dat is geweest en verleden tijd en behoord tot het Vissentijdperk.

Maar nu we het Aquariustijdperk binnen zijn gegaan, door zelfstudie en ontwikkeling van iedereen die dat maar zoekt. Wij reiken het gedigitaliseerde en deels bewerkte materiaal opnieuw aan. Aan iedereen, ermee te doen wat hij of zij wil. Laat dat laatste altijd positief zijn, want Malva betekent nog steeds, net zoals dat opnieuw is terug te vinden in het logo van Malva Registratie door de twee vredesduiven:
“Vrede Zij U!”

Naar begin Pagina.

Historie van Malva

Malva

Vanuit de kracht van vrede ontstond de kennis, de wijsheid en de drang om vrede in de harten van mensen uit te storten, Malva Meditatie. In de bloeitijd van de Farao’s waren er monniken verzameld in het land van de Nijl die zich richten op het behoud van vrede. Zij filosofeerden hier gedurende hun leven samen over, waarna zij terugkeerden in het Nirwana. Daar bundelden zij hun krachten opnieuw en ontstond de kracht van “WIJ”, eerst tussen twee, drie en later vier monniken, die vervolgens in een aantal incarnaties een Meesterschap op aarde bereikten, gekenmerkt door de kracht van de vrede. Zij mediteerden zo’n 752 dagen waarna één van hen de naam ontving die zij later zouden gebruiken: Malva. Zij verborgen hun ‘waarheid en kennis’ ver afgelegen in de grotten van het Malva-klooster op het Malva Plateau in India. Daar werd het zo’n 5000 jaar verborgen gehouden tot de wereld er aan toe was. Vier gebundelde Meesters werden er vijf, vijf werden er zes, zeven, acht en uiteindelijk negen. Die negen werden er later tien, het getal van de Kosmos, door toevoeging van de tiende en hoogste kosmische Meester der Meesteren. Zo was de cirkel gesloten vanuit de kracht van negen: Malva Meditatie was geboren. Deze tien Meesters evalueerden verder als (menselijke) ziel en werden uiteindelijk weer kosmische levensvormen op andere planeten. Zij spreken meestal als collectief vanuit “WIJ”, ook al doet één van hen het woord.

Deze tien kosmische levensvormen worden de Meesters van Malva, ook wel de “Meesters van het Witte Licht” genoemd. Zij wonen ongeveer dertig dagen per jaar op de kreeftskeerkring, in het Malva-klooster op het Malva Plateau in India. Deze Meesters bewonen dan het hun ter beschikking staande stoffelijk lichaam, om de invloed van het stoffelijke en ons mensen beter te kunnen bestuderen. De rest van het jaar bevinden hun stoflichamen zich ter hunner beschikking, indien dat plotseling nodig mocht zijn, ieder in een eigen specifieke ruimte, binnen het Malva-klooster. Via ongeveer dertien (diep) trancemedia over de hele wereld worden hun boodschappen en leringen, die vaak meditatief zijn, uitgedragen. Naast deze Meesters van Malva bestaat er nog “De Witte Broederschap”. Dit is een groep hooggeëvolueerde zielen in de astrale wereld die ‘Het plan dat de Meesters’ kennen en dienen en aan ons mensen probeert duidelijk te maken. Dit gebeurde bij Malva Meditatie via trancelezingen waarbij óók door de intelligenties van het collectief, naast een breed scala van onderwerpen ook vaak allerlei puur menselijke levensvragen behandeld werden. Vele onderwerpen, zeer verschillend en uiteenlopend van aard, passeerden zo gedurende drieëndertig jaar de revue, overgedragen aan diverse groepen mensen op aarde, om hier mee te werken, zich eigen te maken en te verspreiden.

Stichting Malva Meditatie

In het jaar 1969 organiseerde het echtpaar Persoon spirituele gespreksavonden bij hen thuis. Tot op een avond de man van het echtpaar spontaan in trance ging en er een intelligentie: broeder André, via hem heen zijn eerste trancelezing uitsprak. Dit was het begin van de Malva Meditatiegroep. De naam Malva werd aan deze groep gegeven door de Meesters van Malva. Zij noemden zich ‘Malva Meditatie’.


De naam ’Malva Meditatie’ betekent: Vrede, “Vrede Zij U”


In 1981 sloot het trancemedium zich met zijn groep aan bij de spirituele groepering de Kring der Verbondenen (KdV) te Den Haag. De Kring der Verbondenen was in 1960 te Den Haag opgericht. Zij had jarenlang de hele organisatie rondom hun dieptrance medium Gerard Tetteroo opgezet en vorm gegeven. Gerard Tetteroo gaf als dieptrancemedium lezingen over allerlei algemene menselijke vraagstukken en onderwerpen. Zelf noemt hij zich Paranormaal Genezer. Vanaf 1962 kwamen daar de kosmische contacten bij. Deze werden ondergebracht bij het Universum Contact Genootschap (UCG), een onderdeel van de KdV. Helaas ging Gerard Tetteroo november 1979 over. Hij liet darbij zijn trouwe toehoorders, waaronder Lex Persoon, zonder opvolger achter. Naarstig werd er verscheidene jaren naar een opvolger gezocht. Uiteindelijk werd twee jaar later, door de dochter van Gerard, diens vroegere leerling Lex Persoon voorgedragen. Hij werd aanvankelijk als gast-medium uitgenodigd, om al snel nieuwe dieptrancemedium bij de KdV te worden.


Lex Persoon verzorgde vanaf dat moment (februari 1979) de contacten met de astrale wereld. Binnen de KdV was er een groep mensen ook als het Universum Contact Genootschap (UCG), actief. Samen met hen verzorgde hij vanaf oktober dat jaar ook contacten met het Universum. Al spoedig verruilde het trancemedium in 1983 zijn baan voor een fulltime trancemediumschap. In datzelfde jaar werd naast de Kring der Verbondenen, de Stichting Malva Meditatie opgericht. Enige jaren bleven deze groeperingen naast elkaar bestaan.

September 1987 verhuisde de Stichting Malva Meditatie naar Zijtaart. Het contact met de KdV en de UCG in Den Haag werd (langzaam) afgebouwd. In Zijtaart werden nu frequent astrale - of algemene - trancelezingen gegeven. Daarnaast nam het aantal kosmische contacten aanzienlijk toe. Naast alle trancelezingen werd in 1989 de opleiding voor Malvatherapeut opgericht. In deze tweejarige opleiding werd men tot chakratherapeut/specialist opgeleid.


Steeds meer kosmische trancelezingen vonden plaats, wat er toe leidde, dat 1990 het eerste Kosmische College ontstond. Een college kan worden beschouwd als een lange cursus van meer dan 10 bij elkaar horende sessies, rondom één veelomvattend thema.


In 1994 werd naast de Stichting Malva Meditatie de Malva Opleidingen B. V. opgericht.

December 1995 verhuisde de hele organisatie naar een groter pand in Gemert. Naast de therapeutenopleiding werden er nu vrijwel alleen nog kosmische colleges gegeven. De opleiding veranderde van een ‘compacte tweejarige schoolopleiding’ in moderne korte modules. Cursussen per onderdeel, die men los van elkaar kon volgen.


Juni 2002 kwam er een abrupt einde aan alle trancelezingen en de opleidingen. Alleen het Kosmisch College ging nog enkele maanden door. Het medium verhuisde naar Spanje.


In 2005 hielden zowel de Stichting Malva Meditatie als de Malva Opleidingen B.V. op te bestaan en werden uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Malva Registratie

December 2006 werd Malva Registratie opgericht. Alle lezingen, cursussen en colleges waren indertijd op cassettebandjes opgenomen, gekopieerd en onder de belangstellenden verkocht. Er waren dus cassettebanden bij die inmiddels meer dan 35 jaar oud waren! Dat is zeer bejaard voor banden, die bepaald niet het eeuwige leven hebben. Ze zijn kwetsbaar en worden lang niet altijd onder gunstige omstandigheden bewaard.


Er werd door de initiatiefnemers (Koos en Hedwig) besloten om deze zo geweldig mooie informatie niet verloren te laten gaan, want dat kon niet de bedoeling zijn. Hedwig, zelf gedurende 4 jaar werkzaam geweest bij Malva Meditatie en veel langer als bezoekster van lezingen en leerlinge van de chakraopleiding, had de inhoudelijke kennis. Koos bracht de (geluids)technische kennis in. De in bezit zijnde geluidsopnamen werden vanaf dan gedigitaliseerd en op CD’s en DVD’s gezet.

P02

Tempel van Ranakpur - Ten Noorden van de Malva-vlakte.