Handleiding Lezingen op CD/DVD Thema CD's/ DVD's Gezochte Lezingen Achtergronden INHOUDSOPGAVE.

Hoewel aanvankelijk de diverse catalogi van Malva Meditatie als leidraad werden gehanteerd, werd al snel duidelijk, dat dit problemen oproept. Verschillende lezingen komen onder hetzelfde nummer voor. Maar verschillende nummers kunnen ook dezelfde titel hebben. Ook dateringen zijn vaak moeilijk traceerbaar.

Er moest een nieuwe weg ingeslagen worden, om alle opnamemateriaal goed in kaart te kunnen brengen. Uitgangspunt blijft, de uitgiften van Malva Meditatie. Maar ook de daaraan voorafgaande opnames bij de Kring der Verbondenen (KdV) en het Universeel Contact Genootschap (UCG) zijn bij de catalogisering betrokken. Een aantal nummeringen behoefde aanpassing of nadere toelichting.

Hier volgt een verantwoording (en tevens tekst en uitleg) daarvan.


Bij het digitaliseren van het geluidsmateriaal is een aantal beslissingen genomen, namelijk:

Catalogisering

* De hoofdstukindeling is conform het door de Stichting Malva Meditatie gehanteerde.

Er zijn veel opnamen gemaakt bij de KdV en het UCG met Lex Persoon als trancemedium. Hun bestaan overlapt de beginperiode van Malva Meditatie. De KdV kende astrale lezingen, de UCG (onderdeel van de KdV) kosmische. Veel opnamen zijn overgenomen en verspreid door Malva Meditatie, vaak voorzien van een (nieuw) Malva nummer en/of titel.

Voorafgaand aan de lezingen van Malva Meditatie, zijn toegevoegd de hoofdstukken:

‘Kring der Verbondenen’, ‘Universum Contact Genootschap’  en ‘Cursussen KdV & UCG’.

* Er werd/wordt onderscheid gemaakt tussen Cursussen en Colleges. Een definitie bestaat er voor zover bekend niet. Cursussen zijn kortlopend, meestal rond één concreet thema. Colleges zijn langlopend (seizoen), met een algemeen thema met meerdere invalshoeken.

Geconstateerd is dat de langste cursussen meestal 8 sessies bevatten (één maal negen en éénmaal zelfs 10 sessies). De kortste colleges echter duren 16 sessies (met één uitzondering van één college dat slechts 10 sessies bevatte).

En om de verwarring compleet te maken: Er bestaat een Cursus Ankhmania College (C 9(0)01) en een Cursus Esoterisch College (C 906). Beide worden vermeld bij het hoofdstuk Cursussen.

Kolom nummer

* Als opnamen onder verschillende nummers voorkomen, wordt de oudst voorkomende als basis genomen. Er zijn dan de volgende verwijzingen:

Bij KdV 017 staat:    zie: Malva 027 Dit verwijst naar band 027 van Malva, die identiek is.

Bij Malva 027 staat:  is: KdV 017 Dit verwijst naar band 017 van de KdV.

Omdat ze identiek zijn, is alleen de eerste (KdV 017) gedigitaliseerd.

Tegenover een zie: (nummer) staat altijd een is: (nummer), vice versa.


oorspr: 037-1 Bij de algemene lezing met bandnummer 149 (Chakra’s), verwijst dit naar het oorspronkelijke catalogusnummer dat deze opname had.

= (nummer 1)  Dit verwijst naar een nummer, waaronder deze opname óók is uitgebracht.


= (nummer 1)? Verwijst naar nummers die misschien identiek zijn. Zij worden niet alleen geregistreerd, doch tevens apart gedigitaliseerd.

zie ook: (nummer 1) Verwijst naar nummers die mogelijk vergelijkbaar zijn. Zij worden niet alleen geregistreerd doch tevens apart gedigitaliseerd.

Tegenover een = (nummer 1)? en zie ook: (nummer 1) staat altijd een = (nummer 2)? en zie ook (nummer 2).

Een opname kan dus weliswaar onder meerdere namen en nummers bekend zijn en in de catalogus vermeld staan, doch hij wordt slechts één maal geteld en gedigitaliseerd. Tenzij er duidelijk sprake is van verschillende versies. Hoedt u voor imitaties!

* Er bestaan regelmatig meerdere titels bij één cassettenummer. Oude opnamen werden regelmatig door Lex Persoon (het trancemedium) verwijderd en vervangen door nieuwe opnamen (met hetzelfde catalogusnummer). De oudst gedateerde opname krijgt in de catalogus het oorspronkelijke nummer (bijv. 048). Latere titels krijgen dan een toevoeging (bijv. 048-a, 048-b of zelfs 048-c).

* Een lezing paste niet altijd volledig op één cassetteband. Regelmatig werd er dan een extra band gebruikt, zonder apart nummer. Deze band krijgt de toevoeging ‘r’ van ‘restant’.

Bijv. ‘008’ is de originele band en ‘008-r’ is de band met het laatste stuk van de lezing.

Veelal werden deze restanten ook op schrift vrijgegeven, i.p.v. op een extra band.

* Helaas lag niet altijd een reserveband klaar, om een eventueel restant op te nemen. Het kan dus gebeuren, dat een lezing (vlak) voor het eind ophoudt. Het heette dan, dat de broeder of Meester “van de band was gevallen”. Daar is niets meer aan te doen.


* kleur rood Cassetteband bevindt zich niet in het Malva Registratie archief

* kleur zwart Cassetteband bevindt zich enkel als kopie in het Malva Registratie archief

* kleur blauw Originele cassetteband bevindt zich in het Malva Registratie archief

* M  = Moederband.

* 188-(P) = Van deze lezing is de tekst op schrift gePubliceerd en in het archief opgeslagen.

* NO  = Niet Openbaar maken.


* Bij één specifieke opname kunnen, door latere wijzigingen, titelvarianten of zelfs hernieuwde uitgifte, meerdere titels voorkomen. In de catalogus wordt de oudst bekende titel vermeld, eventueel aangevuld met latere varianten.

* De nummervolgorde is, zeker bij cursussen en colleges, niet altijd even consistent. Vooral eind jaren 90 en begin 2000. In die gevallen hebben we de opnamen zo veel mogelijk op volgorde van datum van de lezing gezet.

Bijv. bij de colleges eerst 5001 serie, dan 5033 en 6000, vervolgens 0049 en verder, om daarna over te stappen op 9800, 9900 en 2000 (deze laatsten verwijzend naar jaar van uitgifte).

* Hoewel de catalogus een aantal duidelijke hoofdstukken kent, loopt soms de volgorde van de nummering van de opnamen dwars door meerdere hoofdstukken heen. Ook kan een specifieke nummering in meerdere hoofdstukken voorkomen.

Bijv. 0049 - 0050 - 0055 - 0059 - 0061 zijn colleges, maar 0047 - 0056 - 0063 zijn cursussen.

* Daar waar bekend, is de opnamedatum van een lezing toegevoegd. Ook wordt vermeld welke broeder/zuster/Meester de lezing houdt. Hoewel dit zoveel mogelijk is gecontroleerd, zullen de vermeldingen niet geheel foutloos zijn. Soms zorgt een broeder/Meester voor een inleiding. De eigenlijke spreker volgt daarna. Het komt ook voor dat meerdere sprekers aan het woord komen.

Kolom tijd:

* 1:23:45   (Blauw) Duur van de reeds bewerkte lezing.

* 1:23:45   (Rood)  Duur van de onbewerkte lezing.

* Leeg vak  Deze lezing is nog niet gevonden.

* V-Arch   Deze lezing is wel op band in het geluidsarchief aanwezig, echter nog niet

gedigitaliseerd.

* Grijs gearceerd vak De lezing is elders in de catalogus te vinden (zie vak ‘bijzonderheden’), of de

lezing is gekoppeld aan de lezing ervoor (als er sprake is van een ‘restant’).

Kolom datum:

* De vermeldde datum is de datum dat de trancelezing plaats vond, wat niet altijd te achterhalen is geweest. Hoewel sommige afwezige data voldoende ruimte bieden om te speculeren wanneer die had moeten zijn, hebben we die speculaties achterwege gelaten.

* kleur zwart  Vrijwel zeker de juiste datum, maar niet door officiële bron bevestigd.

* kleur blauw  Zeker de juiste datum en bevestigd door officiële bron.

* blanco   De datum is onbekend.

Opnamen

* Er is zoveel mogelijk gewerkt met originele cassettebanden. Dit lukt echter lang niet altijd. Van 1/3de van de opnamen is de Moederband achterhaald. Van de overige banden die beluisterd en beoordeeld zijn, blijkt hooguit 50 % origineel. De rest bestaat uit gekopieerde banden. De geluidskwaliteit van de originele opnamen laat soms al te wensen over. Bij kopieën daarvan, of zelfs daar weer kopieën van, loopt de kwaliteit echter zo ver achteruit, dat alle zeilen bijgezet moeten worden om er nog iets “luisterbaars” van te maken. In een enkel geval was restauratie niet meer mogelijk.

* Het kwaliteitsniveau kan van opname tot opname aanzienlijk verschillen. Belangrijkste hindernissen die storend werken zijn overmatige ruis, grote verschillen in geluidsvolume en het wegvallen van het linker of rechter geluidskanaal. Het blijft punt van aandacht.

* Een ander belangrijk verschil is de bandsnelheid waarmee de cassettes werden opgenomen en afgedraaid. Daar zitten, soms duidelijk hoorbaar, verschillen in. We beschikken niet over de (professionele) techniek hier iets aan te doen.

Bewerken van de gedigitaliseerde opnamen

De voornoemde problemen kunnen deels worden opgevangen door de gedigitaliseerde opnamen te bewerken. Hiervoor worden de softwareprogramma’s “Nero 7 - Premium” en ”Audiograbber” gebruikt.

* Het geluidsvolume is aangepast. Vooral bij vragensessies, waarbij vragen uit de zaal veelal vrijwel onhoorbaar op de band stonden, wordt het volumeniveau aangepast.

* Gevolg is wel een (soms grote) toename van ruis. We hebben in die situaties gebruik gemaakt van een “ruisonderdrukker”. Hoewel dit kwaliteitsverlies van het gesproken woord veroorzaakt, zijn de opnamen dan toch beter beluisterbaar.

* Storende bijgeluiden zijn zoveel mogelijk opgespoord. Gekuch in de zaal, een vallende stoel, tikken op de band et cetera zijn zoveel mogelijk verwijderd, zonder de opnamen zelf aan te tasten.

* Als het geluid slechts, of hoofdzakelijk op één spoor staat, is dit overgezet naar het andere spoor.

* Voor het in trance raken van het medium werd gebruik gemaakt van muziek. Bij de vroege banden stond daar ongeveer één minuut (of minder) van op de band en werd abrupt weggedraaid als het medium in trance was. Bij latere opnamen werd het stuk muziek steeds langer, soms wel tot 6 minuten. Ook hier werd veelal de muziek abrupt weggedraaid. In de laatste fase staan slechts enkele seconden muziek op de band, met er doorheen de aankondiging van de broeder of Meester.

De muziek achten wij een hulpmiddel voor het medium, maar niet essentieel voor de inhoud. Als de kwaliteit ervan matig of slecht is, is er bij het bewerken van de lezingen voor gekozen om deze muziekgedeelten te verwijderen. Deze worden dan vervangen door dezelfde, of passende muziek van goede kwaliteit.

* Stiltes op de geluidsbanden! Waar het meditatiebanden betreft hebben deze stiltes een duidelijke functie en zijn dan ook gehandhaafd. Bij algemene lezingen en kennisoverdrachten is de functie van deze stiltes slechts bedoeld voor de broeder of Meester, om zijn gedachten te (her)oriënteren. Zeker bij kosmische banden bevorderen deze (vaak lange) stiltes de luisterbaarheid niet. Het trekt een zware wissel op het concentratievermogen van de luisteraar. Deze stiltes zijn ingekort tot korte overpeinzingen. Hiermee wordt bevorderd, dat de inhoud een samenhangend en overzichtelijk geheel wordt.

* De Aum klanken doen de meters en geluidsboxen zover uitslaan, dat amper hoorbaar is waar het ohm gaat . In die situaties is het volume sterk aangepast.

* Hoewel niet noodzakelijk, wordt het aanbevolen de opnamen met koptelefoon te beluisteren. Dit geeft de meest innerlijke rust, door een optimaal geluidsbeeld.

Muziek

De muziek die vooraf ging aan de lezingen is vaak van mindere kwaliteit. Tevens is het verboden om muziek te reproduceren, mits deze niet langer duurt dan 35 seconden.

Er is voor gekozen de muziek stukjes in principe in te korten tot die 35 seconden, of in geval de muziek slecht van kwaliteit is, weg te laten.

Beschikbaar stelling

De opnamen zijn vrijwel allemaal gedigitaliseerd en beschikbaar (tenzij er het predicaat NO (niet publiceren) op zit). De opnamen worden vrijgegeven als MP3-bestanden en zijn alleen op apparatuur af te spelen die MP3 mogelijkheden hebben. Dit geldt zowel voor de CD’s als de DVD’s.

Elke bladzijde in deze catalogus waar de lezingen/cassettebanden opvermeld staan kan beschouwd worden als één Archief DVD. Er bestaan dus ook 48 Archief DVD’s

Voor meer informatie, kijk op: Bestellen.

Terug naar Overzicht.

Handleiding en Overzicht


Voorwoord

Verkorte Handleiding

Toelichting en Uitgebreide Handleiding

Voorwoord

Deze Catalogus is een uitgifte van Malva Registratie. April 2006 verscheen de eerste versie, met een overzicht van iets meer dan 500 bandopnames van de trancelezingen van Lex Persoon. Inmiddels ligt nu voor je de 7de editie van deze Catalogus en is het aantal bandopnames de 2100 gepasseerd. Maar er zijn nog eens enkele honderden lezingen op schrift bekend. Deze zijn uiteraard eveneens opgenomen in het archief van Malva Registratie en gecatalogiseerd.


Catalogus 2009 geeft een overzicht van al het bekend zijnde materiaal aan lezingen van Lex Persoon, trancemedium van 1969 tot 2002. Hieraan is toegevoegd het materiaal van Gerard Tetteroo, paranormaal genezer/trancemedium van 1956 t/m 1979.

Lex Persoon bezocht al vroeg de bijeenkomsten van Gerard Tetteroo (begin 60-er jaren) en kwam daarna min of meer bij hem in de leer. Er is dan ook duidelijk een vervolg te bespeuren in de contacten die Gerard en Lex als trancemedium hadden. Dat vervolg is niet alleen zichtbaar in de contacten die werden gelegd (zie blz. ‘n’), maar is ook inhoudelijk apert aantoonbaar. Tevens is inmiddels duidelijk geworden, dat de kennis die de ‘contacten’ doorgaven, zijn grondslag al eerder in de (recente) geschiedenis heeft liggen. Zo de informatie, doorgegeven via Lex Persoon, zijn basis kent in de informatie van Gerard Tetteroo. Zo heeft op zijn beurt de informatie die Gerard mocht doorgeven weer zijn grondslag in ‘kenners’ als R. Steiner en C.W. Leadbeater. Ook zij hebben weer verder in de tijd terug hun grondslagen liggen, wat zelfs terug gaat op J.H. Gichtel (1670 - één van de weinigen, die het milt- en hartchakra op zijn bijzondere plaats duidde), de later in Holland wonende ‘Duitscher’ (genoemd: De Kluizenaar van Amsterdam). Voor meer informatie, kun je terecht bij Malva Educatie.


De lezingen van Lex Persoon zijn allemaal op cassetteband opgenomen en voor een groot deel ook op schrift gezet. Vrijwel al het materiaal (schriftelijk en geluidsdragend) bevindt zich momenteel in het archief van Malva Registratie.

De lezingen van Gerard Tetteroo werden grotendeels op bandrecorder banden (spoelen) opgenomen en voor het overgrote deel op schrift (stencils) gezet. Veel van de teksten is op papier bewaard gebleven. Het geluidsmateriaal is echter grotendeels gewist, of verloren gegaan.


Malva Registratie stelt zich ten doel:

- Het archiefmateriaal te completeren. Zowel schriftelijk als geluidsdragend.

- Dit materiaal technisch te bewerken, opdat het weer goed lees- en beluisterbaar wordt.

- Dit materiaal weer beschikbaar te stellen voor het verspreiden van de verkregen informatie. Dit zal geschieden middels MP3 geluidsbestanden en in de toekomst middels het beschikbaar stellen van de schriftelijke en gedigitaliseerde tekstbestanden.


De inhoud van de opnamen is 100 % in tact gebleven. Echter, wij houden ons niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Het zijn registraties, zoals die in de jaren 60 tot 2002 hebben plaatsgevonden. Ze worden dan ook onverkort weergegeven. Wij achten ons evenmin verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opnamen. Het zijn allemaal authentieke registraties, opgenomen onder lang niet altijd optimale omstandigheden. Soms werden ze helaas meerdere keren gekopieerd. Wat er toen niet opstond, kan er nu niet meer aan toegevoegd worden. Ook variaties in afspeelsnelheid zijn mogelijk en helaas (door ons) niet omkeerbaar. Er is enkel getracht, daar waar mogelijk, de luisterbaarheid te verbeteren.


Wij staan volledig open voor elke vorm van kritiek, advies, aanvulling of verbetering. Het is niet ons werk wat voor u ligt, maar het werk van Malva dat wij gestalte hebben willen geven. Wij hebben niet alléén de wijsheid in pacht en hopen hierbij op uw steun. Uw bijdrage wordt daarom buitengewoon op prijs gesteld.


Onze prioriteit blijft: Zonder winstoogmerk het gedachtegoed van Malva voor de toekomst veiligstellen en bewaren, opdat onze kinderen er, met de juiste begeleiding, verder de vruchten van mogen plukken.


Malva Registratie

Hedwig en Vera Arkenaar

Nieuw Guineaplein 21, 2022 PE  Haarlem


malva@malva-registratie.nl

Kolom: Nummer

* 027-a  Andere titel dan 027 (op dit nummer bestaan dus meerdere titels)

* 008-rest Restant van wat bij lezing 008 hoort

* 504 - M  Moederband van 504

* 188-(P)  Van deze lezing is de tekst op schrift gePubliceerd in het archief te vinden

* kleur rood Cassetteband bevindt zich niet in het Malva Registratie archief

* kleur zwart Cassetteband bevindt zich enkel als kopie in het Malva Registratie archief

* kleur blauw Originele cassetteband bevindt zich in het Malva Registratie archief

* NO  Niet openbaar maken

* NP  Niet uitgegeven/gepubliceerd

Kolom: Titel + Bijzonderheden

* Lidwoorden worden achter de titel geplaatst. Zoals in Astraal lichaam, Het en Zomermens, De.

* U en uw geleidegeest 1, (Uw ene ik en) Uw andere ik (257).

Dit duidt op titelvarianten die bestaan. De lezing werd uitgebracht als U en uw geleidegeest, maar deze werd later ook bekend onder de titels Uw andere ik en Uw ene ik en uw andere ik.

* Chakra’s 1 (149) en Chakra’s 2 (150).

Trancemediumschap, 1. Het (090) en Trance, wat is dat, 2 (090-a), maar ook

Geestelijk genezers en hunpatiënten 1 & 2 (096) en (350).

Deze lezingen zijn aan elkaar gekoppeld. Soms betreft het een themadag. Het gaat hier om de banden Chakra’s 1 en Chakra’s 2, en om de banden

1. Trancemediumschap en 2. Trance, wat is dat. Maar ook kan het om een

thema gaan, dat later terugkwam.

* zie: Malva 027  Verwijst naar lezing 027, die identiek is.

* is: KdV 017  Verwijst naar KdV band 017, bij deze laatste staan de (gedigitaliseerde)

gegevens.

* oorspr: 037-1  Geeft aan wat het oorspronkelijke bandnummer is geweest.

* = ook: 802  Is ook uitgebracht met bandnummer 802, welke verder niet apart worden

vermeld.

* = 270?   Verwijst naar band 270, die mogelijk identiek is, maar zekerheid ontbreekt.

* zie ook: 927  Geeft een lezing aan met vergelijkbaar thema, is misschien zelfs hetzelfde.

Kolom: Tijd

* 1:23:45   (Blauw) Duur van de reeds bewerkte lezing.

* 1:23:45   (Rood)  Duur van de onbewerkte lezing.

* Leeg vak  Deze lezing is nog niet gevonden.

* V-Arch   Deze lezing is wel op band in het geluidsarchief aanwezig, echter nog niet

gedigitaliseerd.

* Grijs gearceerd vak De lezing is elders in de catalogus te vinden (zie vak ‘bijzonderheden’), of de

lezing is gekoppeld aan de lezing ervoor (als er sprake is van een ‘restant’).

Kolom: Datum

* kleur zwart  Vrijwel zeker de juiste datum, maar niet door officiële bron bevestigd.

* kleur blauw  Zeker de juiste datum en bevestigd door officiële bron.

* blanco   De datum is onbekend.

Terug naar Overzicht.

Verkorte Handleiding

In deze verkorte handleiding is getracht de basisbegrippen, nodig om deze catalogus goed te kunnen lezen, in korte bewoordingen uiteen te zetten. Het volstaat om inzicht te krijgen in wat er allemaal te vinden is, hoe zaken begrepen moeten worden. Ook is er snel een overzicht te krijgen in welke lezingen men wel of niet heeft, om een eventuele bestelling te kunnen plaatsen.


Voor een verdere verdieping in de materie, zoals variaties, doublures, vroege uitgiften en dergelijke, is het aan te bevelen de uitgebreide handleiding door te nemen. Ook voor mensen die onwennig zijn om catalogi te lezen - het is toch een speciaal soort boek - is het aan te bevelen die uitgebreide handleiding eerst op het gemak door te nemen. Daar wordt vooral uitvoeriger stil gestaan bij het hoe en waarom van de diverse nummeringen etc.

Toelichting en Uitgebreide Handleiding

Terug naar Overzicht.

C09

oeps

oeps2