Uitgiften Kring der Verbondenen Malvapost Boekjes Boekuitgiften Bloemlezing der Lezingen INHOUDSOPGAVE.

Bloemlezing TrancelezingenoverzichtAlgemene Trancelezingen

Broeder Radek

Raga’s

Kosmische Kontakten

CursussenIn het verleden werden regelmatig korte besprekingen verzorgd in het blad Malva Post van de Stichting Malva Meditatie. Die bandbesprekingen werden jaren lang verzorgd door de heer Ronald Lieth. Een kleine greep uit die besprekingen geeft een goed beeld van de lezingen die je in het archief van Malva Registratie kunt verwachten.
Algemene Trancelezingen


376 - Arnica of Valkruid

Broeder Pascal geeft heel veel informatie over wat hij noemt: het meest astrale kruid. Dit kruid hoort dan ook in elke huisapotheek thuis.


377 - Meidoorn of Crataegus

Broeder Astra hield dit keer een lezing over dit kosmische kruid. Beide lezingen zijn voor geïnteresseerden in kruiden van grote waarde!


380/380a - Gedachten zenden en ontvangen

Broeder Rudolf geeft in deze lezing duidelijk aan dat het zenden van gedachten, hoe goed bedoeld ook, niet altijd goed is voor de ziel van de ander. Is de gedachte: ”Ik wil dat je beter wordt” gezonden naar een zieke wel zo juist als wij mensen denken? Het zenden van gedachten kan op een eigenlijke en oneigenlijke wijze geschieden. Deze lezing stemt tot heel diep nadenken over dat wat onze motieven zijn achter gedachten gezonden naar anderen. Waar zijn we op zo’n moment mee bezig?


382/383 - Dromen over Zomerland

Broeder Paul neemt je mee in een zacht esoterische impressie

over de astrale wereld.

- Speciaal een lezing voor mensen die bang zijn voor de dood.

Maar natuurlijk ook een lezing over liefde in de astrale wereld.


384 - De geopende poort

Broeder Incar.

- Een bijzondere lezing voor mensen die nog geen kennis hebben gemaakt met Malva en het werk dat door Malva wordt gedaan.


385 - Heilige uitspraken

Broeder Jason bespreekt o.a. de uitspraak van Christus: “Gaat heen en vermenigvuldigt u”. Was deze uitspraak geestelijk (vermenigvuldig uw ziel) dan wel stoffelijk( verwek kinderen) bedoeld? Christus wilde dit aan de mens zelf overlaten, dus ook hier Yin en Yang.


387/388 - Positiviteit in een bewogen wereld

Meester Malcar vertelt dat gebundelde positiviteit in deze zo sterk veranderende wereld van het grootste belang is. Een wereld waarin de levensvorm zal veranderen. Waarin de macht van het bestuur andere vormen krijgt. Allemaal ontwikkelingen die niet tegen te houden zijn, maar waar ook voor geldt: komt het nu, morgen of pas over jaren… Het bewustzijn van de gemiddelde mens is bepalend voor de snelheid van de evolutie!


389/390 - Uw karma astraal bekeken

Broeder Rudolf over de vraag: “Evolueert de ziel vanaf het mineraal niveau, via plant, het dier tot de mens?” En andere vragen over geheel uiteenlopende onderwerpen.

- Een lezing, speciaal voor geïnteresseerden op het gebied van Reïncarnatie.


391/392 - Een astrale reis door eerdere incarnaties

Broeder Astra geeft aan: Teruggaan in regressie via hypnose is niet nodig: alle ervaringen heeft ieder mens opgeslagen in zijn eigen reïncarnatievoertuig. Dat is zijn of haar databank, dus daaruit kan ieder mens zelf putten. In de 2e sessie laat het medium je meebeleven hoe zo iets gaat via een soort half hypnose bij één van de aanwezigen (een vrijwilliger).


393/394 - Kundalinie energie

Broeder Radek gaat heel diep in op de stroming van de kundalinie energie in ons lichaam.

- Vooral voor therapeuten een aanrader.


405/406 - Gebedsdienst

Broeder Astra geeft aan dat een ziel geboren wordt in een gezond lichaam (aangeboren afwijkingen uitgezonderd). Engelen helpen bij de geboorte. De pasgeborene ruikt naar lathyrus en lelies. Wanneer in de mens de synchronisatie van ziel en lichaam niet in orde is, kan een mens ziek worden. Een mens moet leren zichzelf te zijn en te blijven. Menselijke emoties zijn de oorzaak van alle negativiteit. Het collectief bewustzijn van de gemiddelde mens op aarde is teruggezakt, waardoor deze meer beïnvloedbaar is door negatieve gedachten. Dan krijg je last van organen, het lichaam, depressiviteit en van heimwee naar de astrale wereld.


409/410 - Het staat gegraveerd in uw ziel

Broeder Astra doopt eerst een kind. Hij vertelt dat Stefan (het gedoopte kind) als een spons in dit leven informatie zal opnemen, om die daarna ook weer te spuien. Wat er in je ziel gegrift staat is je reïncarnatieopdracht, ofte wel je Karma. Maar wat je er vervolgens mee doet, dus de wijze waarop je het Dharma invult is niet van tevoren aan te geven. In de tweede sessie worden er vragen beantwoord.


411/412 - Geestelijke afspraken

Broeder Joshua vertelt wat geestelijke afspraken eigenlijk zijn. Zijn dat afspraken tussen het kind en de biologische ouders? En hoe zit het dan met adoptiekinderen? Hoe liggen die afspraken met broers, zusters, collega’s, vrienden enz.? Vaak kunnen de laatst genoemden minder emotioneel zijn dan de biologische verbindingen en gevoelsmatig diepgaander dan de claimende familieleden. Geestelijke afspraken hoeven in ieder geval niet een heel leven te duren!


415/416 - De ziel als eeuwige vlinder

Broeder Astra heeft in deze lezing veel oude informatie keurig op een rijtje gezet en geheel aangevuld met nieuwe informatie. Zijn hoofdthema is de kracht van een ‘goddelijke’ ziel gedurende zijn reis door vele levens. Een positieve visie op fouten die wij maken en de mogelijkheid om als vlinder er los van te komen.


417/418 - Hoe sterk is het kwaad?

Broeder Astra vat dat in één zin samen: “Zo sterk als de mens, als u, en u, en u…!” Want het kwaad zit in je totdat je geleerd hebt het te accepteren. Dan heb je de kennis in je opgeslagen. Je straalt daarna positiviteit uit, zodat er geen negativiteit meer bij je binnen kan komen. Dan heb je het kwaad overwonnen. In de tweede sessie worden de nodige vragen beantwoord.


421/422 - Paranormale ontwikkelingsoefeningen

Broeder Astra wisselt in deze lezingen ontspanningsoefeningen met visualisaties af. Een echte ‘doe’ dag, die tot doel heeft een nieuwe visie te geven op voelen, horen, zien en ruiken. In de tweede sessie worden ervaringen van de eerste sessie door Broeder Astra doorgenomen.


425 - Een stem van gene zijde

Broeder Rudolf vertelt over het leven na de stoffelijke dood. Hoe kunnen we contact met hen onderhouden terwijl ‘de vorm’ er niet meer is? Wat betekent verdriet, wat verandert er echt en wat blijft hetzelfde?


426 - Voorbij de drempel van het leven

Broeder Rudolf vervolgt hierin de vorige lezing, waarin men vragen kon stellen, waar heel diep en uitgebreid op wordt ingegaan.


427/428 - Geestelijke wetten

Broeder Heliobas vertelt over de wetten waar iedere ziel mee te maken krijgt in de astrale wereld. Maar ook wij als mens worden dagelijks met deze wetten geconfronteerd. Denk daarbij aan relaties, opvoeding, het omgaan met geld en de spiegeling naar onszelf wanneer wij naar anderen kijken. In de tweede sessie is er gelegenheid geweest tot het stellen van vragen.


431/432 - Het stoffelijk en het geestelijk evenwicht

Broeder Incar vertelt je op verhelderende wijze over het evenwicht in uzelf en het evenwicht tussen de astrale en stoffelijke wereld. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als er zo’n 5 miljoen zielen ineens in de astrale wereld aankomen? Want dat laatste gebeurt via oorlogen en natuurrampen in de wereld. Dit alles houdt verband met het karma van de aarde. Er vindt een verdeling plaats van zielen over planeten in een hoger en lager zonnestelsel. Uitgelegd wordt via welk systeem die verdeling van zielen gebeurt en wat de functie er van is.


433/434 - Elektriciteit in uw aura

Een lezing van Broeder Astra over teveel of te weinig elektriciteit in je aura en hoe je dat kunt veranderen. Ook de invloed van elektronica, waterbedden en andere apparatuur op de aura komt uitvoerig aan bod met betrekking tot de positieve en negatieve invloed hiervan.


437/438 - Gisteren, vandaag en morgen - Verleden, heden en toekomst

Broeder Angelo vertelt dat er altijd een opeenvolging in elke ontwikkeling bestaat. Er moet eerst iets beginnen voordat het andere kan volgen! Zo iets als: verliefd, verloofd, getrouwd. Dit zijn stappen die een mens neemt en die de ziel verder uitdiept. Zo zal de allereerste incarnatie van een ziel niet meer dan een paar uur duren, omdat een ziel een langduriger verankering in de stof nog niet kan invullen. Pas na deze ervaring kunnen de volgende incarnaties, die wat langer duren, worden ingevuld. Waarna later het bewustzijn mee gaat doen in de ervaringsprocessen.

Maar deze lezing gaat verder: Broeder Angelo vertelt ook dat Atlantis niet ten onder ging door invloed van negatieve krachten. Maar juist door de positieve krachten die hiermee wilden voorkomen dat het negatieve een te grote positie zou gaan innemen! En de geschiedenis herhaalt zich in het hier en nu.


441/442 - De wind waait alles weg

Meester Orcano, de logos van de wind en de storm, vertelt waarom sterke winden en stormen wel moeten waaien. Dat is nodig om de aura van moeder Aarde schoon te blazen. Moeder Aarde brengt alle negativiteit (1995) die ze niet meer verwerken kan nu naar buiten. Dat uit zich in aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen en klimaatveranderingen. Graancirkels zijn ook uitingen van niet te verwerken negativiteit in de Aarde. De hulp van Meester Orcano is die van de schoonblazende wind, niet alleen voor de aarde maar ook voor de mens. De mens kan zich wenden tot de Logos van de wind en hulp vragen om problemen weg te waaien, vóórdat ze zich vastzetten in de aura van die mens.

- In deze lezing staat ook een mooie oefening voor de mens die zijn aura wil openen, opdat de ziel naar buiten kan treden en het roer weer in handen kan nemen.


443/444 - De positieviteit van uw regressie-ervaringen

Broeder Rudolf benadrukt in deze lezing het feit dat alles wat een ziel in een aards leven nodig heeft aan ervaringen uit eerdere incarnaties door de ziel zelf wordt ingebouwd in zijn reïncarnatie voertuig. Wil de mens putten uit deze ervaringen dan moet hij dat doen via het Gevoel. Regressietherapie of hypnose therapie aangaan, om via herbeleving bepaalde blokkades in dit leven op te heffen, die met vorige levens te maken zouden hebben, is volgens Broeder Rudolf géén goede manier van ‘regressie’. Want ook verwerkte ervaringen worden herbeleefd en dat kan in het huidige leven problemen gaan geven!


447/448 - Wie durft mag geboren worden

Broeder Astra vraagt zich af wie er zo waanzinnig is om nu in deze wereld geboren te willen worden! Aan een geboorte gaat het nodige ‘overleg’, afwegen en voorbereiden vooraf. Broeder Astra legt uit hoe gedreven zielen moeten zijn om nog iets in te willen vullen op Aarde. Ook hoe vooral oude zielen – die hun laatste leven voor zich hebben – zo’n opdracht aannemen en zich vooral heel goed laten voorlichten. Het is heel belangrijk voor die zielen om goede vrienden op hun pad te vinden om in moeilijke momenten de steun te vinden die elke ziel nodig heeft.

- Voor nieuwelingen op het spirituele vlak een heel leerzame lezing!


449/450 - De uitingsvormen van de ziel

Broeder Atlas geeft aan dat elke ziel vanaf de geboorte op Aarde een emotie, een gevoel, een energie in zich heeft. Zij maakt daar gebruik van om zich te uiten. Om tegen de ander te kunnen zeggen: ik ben…verliefd, of boos, of verdrietig, of ik houd van jou. je kunt tegen je zelf zeggen: “Ik ben een man of een vrouw, dat is mijn uitingsvorm.” En halverwege je leven kan het zijn dat je daarin wilt veranderen. En een ander ‘rollenspel’ wilt gaan spelen, of je zelfs om laat bouwen naar het andere geslacht. Dat komt bij heel stoffelijke mensen voor maar ook bij zeer spirituele mensen.


451/452 - Mediteren met broeder Atlas

Broeder Atlas neemt u op een ontwapende manier mee op zijn reis door het rad van wedergeboorte. Broeder Atlas laat u op een andere manier mediteren dan de Malva Meesters dit doen. Maar juist daardoor kon hij gebruik maken van de kracht van het onverwachte. Een diepe meditatie om lang over na te denken…


453/454 - De geslachtsloosheid van de farao’s

Broeder Incar geeft in deze lezingen een stuk geschiedenis weer over de eerste farao’s in de Egyptische geschiedenis. Hij begint zo’n 6200 jaar geleden, dus zo’n 4200 jaar vóór onze jaartelling. Dan begint het ‘project Egypte’ dat voor 90% geslaagd is. Het is het werk geweest van hooggeëvolueerde zielen die hiervoor een grote inspanning hebben geleverd. Wanneer u geïnteresseerd bent in de wezenlijke werking van een piramide, kunt je in deze lezingen veel nieuwe informatie vinden. Het goud in die tijd werd door de farao gebruikt om de binnenzijde van de piramide mee te bekleden. Ook de invloed van krachten van planeten als Geza IV, en de taak van Meester Ankhmania komen ruimschoots aan de orde. Voor hen die in het oude Egypte geïnteresseerd zijn, is dit een heel mooie lezing, met veel nieuwe informatie.


455/456 - Ziekten uit de Kosmos, karmische ziekten

Broeder Astra vertelt wat men zich bij kosmische ziekten moet voorstellen: “Die zijn er niet, wel Karmische ziekten!” Toch kan de lichaamsvreemde kosmische straling je ziek maken! Wat door kosmische invloed gebeurt, temperatuursverhoging, klimaatsveranderingen enz. is het gevolg van de stand van de aardas, waardoor het aardmagnetische veld veranderd is. De toenemende vochtigheid, het warmer worden en later het ontbreken van seizoenen, zal voor de huidige generatie het moeilijkst zijn. Het lichaamsgestel van deze mensen kan zich hier niet meer volledig op afstemmen, de daarop volgende generaties echter wel. Karmische ziekten zijn: suikerziekte, eczeem en alle andere chronische ziekten.


457/458 - Terug naar uzelf

Zuster Maya vertelt dat je elke keer wanneer je incarneert en een nieuw leven gaat invullen je jezelf weer moet leren kennen. Elke keer is er weer die angst, om het niet goed te doen. Zuster Maya geeft aan hoe je via regeling van de ademhaling beter tot jezelf kunt komen en zo je ziel naar buiten kunt brengen. Je zult jezelf moet kennen om te leren onafhankelijk te zijn van de liefde van anderen. Je zult de liefde in jezelf herkennen en, gekoppeld aan de ziel die je bent, naar buiten brengen. Hoe harmonieuzer de kinderjaren geweest zijn, hoe beter de mens zijn moeilijkheden in het leven aankan.

Broeder Radek


733/734 - Het licht van de ziel (oorspronkelijke titel: Een Zonnekind)

Broeder Radek neemt je mee in zijn wereld, waarin hij je bewust maakt van het licht dat wij naar buiten brengen, wanneer wij de kracht van het licht herkennen in onszelf. Dat licht is sterker dan om het even welke kunstlichtbron ook! Hoe bewuster je bent van dit licht, des te sterker zal dit licht elke cel in je lichaam en je hele aura vullen met licht. We kunnen een ´zonnetje´ en een steun zijn tussen mensen met verdriet en emoties. Immers, we kunnen de duisternis verlichten met het licht dat onze ziel uitstraalt.


735/736 - Waarom ben ik ziek?

Een titel die geheel voor zichzelf spreekt en een lezing die je antwoord geeft op dié vraag.


807/808 - Zielsimpressies van het medium/ telepathisch kanaal

Broeder Rudolf leidt dit onderwerp in en vertelt wat er gebeurt wanneer de ziel van het medium zijn lichaam verlaat en een intelligentie zijn lichaam binnenkomt. Broeder Joshua (de ziel van het medium) neemt het vervolgens over en vertelt in de eerste lezing over zijn ontmoetingen met diverse zielen, waarbij ervaringen over leven en dood centraal staan. In de tweede lezing functioneert het medium als telepathisch kanaal, zo’n trancesituatie gaat veel dieper dan de astrale wereld. In deze lezing vind je informatie over zijn contacten met buitenaardse levensvormen en zijn ervaringen met kosmisch karma.


Raga’s


924/925/926 - Stoffelijk licht, Astraal licht, Kosmisch licht

In de eerste sessie geeft Meester Ishwara een meditatie over het aardse licht. In de tweede sessie geeft broeder Jason informatie over astraal licht. Meester Oraan geeft vanuit zijn planeet Neptunus ons informatie over het kosmisch licht. Waarbij die laatste meester duidelijk uitspraken doet over het verknoeien van energie, de grootste zonde die er bestaat in de Kosmos.


933/934 - De ochtend Raga, de avond Raga

Meester Nam neemt je mee in een diepe meditatie die stemt tot nadenken.

- Voor mensen die moeilijk in slaap vallen een regelrechte must!


935/936 - De droom van Meester Ishwara

Eén complete meditatie vol liefde en één complete Meesterlijke bewustzijnsoverdracht. Een meditatie die niet in woorden is te vatten.


937/938 - Mediteren met Meester Ishwara

Een echte meditatielezing en voor de liefhebbers: het neusje van de zalm, om op die manier eens in de diepte van hun eigen ziel te kijken en vooral te voelen. Meester Ishwara laat je kijken op en mediteren over je eigen gekozen karma en levensweg. Hij laat je dan ook voelen hoe belangrijk het is dat je wéét wie je zelf bent en waarom.


939/940 - Spirituele reiniging

Meester Miparerba houdt deze lange heel mooie meditatie. Een meditatie die meer dan de moeite waard is om te beleven!


941/942 - Oorlog en vrede

Meester Ishwara neemt je mee in een vredesmeditatie. Hij zet die vredesmeditatie contra dramatische gebeurtenissen en oorlogshandelingen in de wereld. Hij probeert vanuit de Malva Hoeve samen met de aanwezigen een grote hoeveelheid energie als een deken van licht en liefde over de wereld te verspreiden.


Kosmische Contacten


2001/2002 - Voelen en denken

Broeder Astra heeft zich in deze besloten lezing vooral afgestemd op de aanwezigen. De één vond het confronterend en van de ander had hij gerust nog een beetje verder mogen gaan. Broeder Astra heeft zich in deze lezingen van een andere kant laten zien en een waar document weten neer te zetten over voelen en denken.

- Het is bij uitstek een lezing om je eigen gevoel en/of denken te testen. Beslist een band voor therapeuten.


8888/8889 - Astraal/kosmische vragenlezingen met Broeder Astra

Algemene vragen op beide vlakken worden uitgebreid belicht, waarbij persoonlijke vragen zo ‘algemeen’ mogelijk behandeld worden, maar het liefst zo veel mogelijk vermeden worden.


1019 - De hof van Uraan

Meester Ichnaya is de voorzitter van de hof van Uraan, een Collectief in het Universum, dat vergelijkbaar is met de Verenigde Naties op Aarde. In deze lezing geeft hij een enorme hoeveelheid informatie over het gebied waarop dit Collectief werkzaam is.


1020/1021 - De planeet Lima

De eerste sessie is een kosmische overdracht van de intelligentie CEL, die het heeft over ‘vermenigvuldiging’. Dat is een taak die zij overal in het Universum uitvoeren in de kracht van “wij”. De tweede sessie is grotendeels ingeruimd voor het stellen van heel veel vragen aan Meester Wappa.


1022/1023 - De invloed van planeten op de Aarde en mensen

Meester Wappa spreekt in de eerste sessie over de planeet Karu. In de tweede sessie worden voornamelijk vragen beantwoord en een aanvulling gegeven op de jaarprognose voor 1991voor alle dierenriemtekens.


1024/1025 - De Kracht van Geza IV? Geza IV als kosmisch kristal

Meester Fudor vertelt over het ontstaan van zijn planeet uit de verenigde krachten van Venus, Saturnus, Mercurius en Pluto. Geza IV heeft een heel snelle ontwikkeling doorgemaakt van ons zonnestelsel naar het 81ste zonnestelsel! In de middagsessie wordt aan de hand van vragen duidelijk dat het oppervlak van Geza IV uit kristallen bestaat. Op dit moment (1991) leven zo’n 4000 wezens van Geza IV op aarde.


1026/1027 - De planeet Horas

Meester Bora schetst een beeld van zijn planeet der Apen. De aapachtige bewoners van Horas zijn vergelijkbaar met de aardse Orang-oetan. In de toekomst zal een sterke stijging van hun aantal op aarde waarneembaar worden.


1028/1029 - Kosmische incarnaties op Aarde

Meester Kadak ging in op de invloed van de geboorten van kosmische wezens op aarde.


1030/1031 - De planeet Tagor

Limba, het mannelijke aspect van deze planeetbewoners gaf veel technische informatie. Mibelle, het vrouwelijke aspect, deed ieder hart weer beroeren op haar geheel eigen wijze. Zo krijg je uitgebreid informatie over de planeet Tagor. Een planeet met draaibare wooncilinders en een ingenieus railsysteem. De levensvorm van deze planeet lijkt op de onze, maar de beide geslachten van de bewoners van Tagor zitten met de ruggenwervels aan elkaar vast. Waardoor deze planeet bevolkt wordt door een soort Siamese tweelingen, althans in onze ogen.


1032/1033 - Kosmische communicatie

Meester Wappa vertelt dat in de Kosmos de communicatie via de ziel en door de hele vorm die het wezen wenst aan te nemen, plaats vindt. En dus niet zoals wij dat doen door gedachten uit te zenden met onze hersenen. Sterker, beter en efficiënter is het om gedachten van liefde via de hof van Uraan te zenden. Daar vindt versterking plaats, zodat het bij diegene(n) naar wie wij het uitzenden versterkt binnenkomt.


1034/1035 - Onbekend kosmisch leven

Aan het woord kwam o.a. een levensvorm uit het 31e zonnestelsel van een planeet met de vorm van de menselijke hersenen, genaamd ENK. Accron van de gematerialiseerde planeet Accron gaf door, dat binnenkort levensvormen van die planeet op aarde geboren zullen worden. Sessie 2, vragen aan Meester Wappa. Daarna Meester Happa: “Een nog sterkere straling zal de komende tijd naar de aarde worden gezonden vanuit de satelliet Plutonium.”


1036/1037 - Sterrenkinderen

Sterrenkinderen zijn wezenlijk anders dan de meeste andere kosmische wezens die van planeten afkomstig zijn. Hun taak is anders en hun bewustzijn is van een heel ander niveau.


1038/1039 - Rangorde der Planeten

Meester Kadak van de Maan geeft aandacht aan de rangorde van de planeten.


1040/1041- De Kosmos, Ufo’s en piramides

Meester Mandra van Mars geeft informatie over de bouw van Ufo’s op Mars, voor alle planeten in ons Universum. De vorm van de Ufo fabrieken, is die van een piramide. De grootste van alle piramides is Ra geweest. De geleerden ontdekken binnenkort (1992) de magnetische krachten die nodig zijn voor het bereiken van een hoger bewustzijn. Meester Wappa beantwoord enkele vragen.


1042/1043 - Zwavel, mystiek en Jupiter

Meester Enara van Jupiter geeft informatie over dat wat op Jupiter plaats vindt en hoe dat gebeurt. Zwavel en de damp er van zijn van groot belang voor de Jupiterianen, en zal ook voor de mens van groot belang zijn.


1044/1045 - Een telepathische reis naar Pluto

Meester Wappa neemt je mee naar het binnenste van de planeet Pluto. Hij laat je de hoofdstad – diep onder het oppervlak van Pluto – ‘zien’ met de daar aanwezige huizen, die allemaal als satelliet kunnen fungeren. Bovendien maak je kennis met de Raad van Pluto, vragen worden beantwoord en in de tweede sessie wordt je meegenomen naar de maan Charon.


1046 - Het scherm in de satelliet Plutonium.

Meester Wappa laat je enkele episoden ‘zien’ van de evolutie van onze planeet Aarde en haar bewoners.


1048 - Het geopende Universum

Meester Wappa gaf aan dat er in de komende periode (vanaf 1993) veel, heel veel zal veranderen. Dat zal gebeuren in de komende 5 jaar. Een groot deel van de mensheid zal dit nog niet aankunnen en dit 2/3de  deel van de mensheid zal in de loop der tijd haar lessen elders moeten gaan leren.


1050 - Kosmische kristallen

Meester Fudor geeft informatie over kristallen zoals de Peridoot, de zielesteen van de Onmincreativiteit. Tevens extra informatie over de Rode Granaat, de Amethist, het Bergkristal, de Diamand en de Robijn.


1051 - Werken met stenen

Meester Fudor: HOE met diverse stenen om te gaan? De plaats op het lichaam waar men stenen dient te dragen, evenals het gebruik er van bij inwijdingsrituelen.


1052/1053 - De kosmische ademhaling

Meester Om-mèr geeft inzicht in de kosmische ademhaling van het Universum. In feite is het Universum één grote long, waar alle levensvormen en alle planeten mee verbonden zijn. Daarna enkele vragen.


1054/1055 - De Maya’s en de Zon

Meester Ishtabo ging diep in op het leven, de rituelen en de telepathische vermogens van de mensen die toen leefden. Kinderen van de Zon waren het die in hun schotels hier landden en gedurende 2000 jaar hier leefden. De trappenpiramiden werden door hen gebouwd en zij zijn als het volk dat mensenoffers bracht blijven voortleven.


1058/1059 - Ontmoetingen met Kosmonauten

Meester Centurion vraagt zich af: “Wat zou u doen als u oog in oog zou komen te staan met een Kosmisch Wezen?” Dit is een belevenis die ieders leven ingrijpend zal wijzigen en die niet overdraagbaar is aan vrienden noch familie. In de loop van deze twee sessies laat Meester Centurion u enkele levensvormen van andere planeten ontmoeten, die als Kosmonauten regelmatig de Aarde bezoeken.


1060/1061 - Moeder Aarde kijkt omhoog

Meester Wappa spreekt uit wat de logos van onze planeet wil zeggen. Ook hier wordt ingegaan op wat dit jaar (1993) zal gaan brengen. In de tweede helft worden er vragen beantwoord.


1062/1063 - Een Kosmisch verlangen

Meester Oraan vraagt zich af of dit een verlangen is naar liefde? Of is dit wellicht een verlangen naar vrede? Op beide vragen was het antwoord: “Neen! Dit verlangen is een verlangen naar terugkeer in en versmelting met de Omnicreativiteit, wat in elk Kosmisch wezen - dus ook in de mens - aanwezig is.” Mr. Oraan beantwoordt in de tweede sessie zelf de vragen, en Meester Wappa geeft in die sessie nog wat aanvullende informatie over de ozonlaag.


1064/1065 - Ruimtereizen met Meester Wappa

Meester Wappa vertelt over de diverse ruimtevoertuigen, waarbij de specifieke vormen terug te voeren zijn naar de levensvorm van de wezens die ze gebruiken. Zo hebben Venusianen cilindervormige voertuigen, omdat hun lichaamsvorm op een cilinder lijkt. En Mercurianen hebben een driehoeksvorm en dus ook hun ruimtevoertuig. Zo zal de mens met zijn cilindervormige lichaam ook cilindervormige voertuigen  bouwen, om daarmee ruimtereizen te maken.

Cursussen


C043 - Chakra’s astraal bekeken (augustus 1991)

In totaal 4 sessies vertelt broeder Astra over hoe uw geleidegeest op uw chakra’s inwerkt. Dus… gedachten bij u binnenbrengt! Soms zijn het zelfs grote groepen zielen die op één of meerdere van uw chakra’s inwerken en daardoor belangrijke beslissingen in uw leven beïnvloeden. In de laatste sessie gelegenheid tot het stellen van vragen!


C 907 - Seksualiteit en goddelijke eenwording (april 1993)

4 Sessies met een taboedoorbrekend karakter, waar ‘de dingen’ bij hun naam genoemd worden, en Aardwieta er geen doekjes meer om windt.

 

0047 - Een haptonomische reis door astrale gebieden (februari 1993)

Totaal 6 sessies, waarover broeder Astra van te voren niets vastlegde. Het enige dat vast stond was dat hij mensen tijdens deze cursus wilde laten liggen, of dit ook praktisch uitvoerbaar was bleef onduidelijk. Op de eerste dag van deze cursus heeft broeder Astra beslist hoe de inhoud van deze cursus er praktisch voor de deelnemers uit ging zien.


0056 – Op huisbezoek bij de Malva Meesters (februari 1996)

1. Broeder Astra neemt u in een diep gevoel mee naar zijn huis in de sferen. Wanneer u daar bent uitgerust,

2. zult u uw reis vervolgen door een aantal sferen, een heel bijzondere ervaring.

3. Meester Wappa laat u op soortgelijke wijze als broeder Astra dit keer kennis maken met de Kosmos,

4. door te proberen u mee te nemen naar Zijn Moederbasis.

5. Meester Ishwara die verantwoordelijk is als Meester der Meesteren van het Malva Collectief, vertelt u over zijn verantwoordelijkheden,

6. maar tegelijkertijd ook over dat wat Boeddhisme, Hindoeïsme en Jaïnisme voor het Malva Collectief en u betekent. Deze sessie heeft een ritueel karakter.

Terug naar Overzicht. Terug naar Overzicht. Terug naar Overzicht. Terug naar Overzicht. Terug naar Overzicht.

C22