Uitgiften “Kring der Verbondenen”

Uitgesproken door Gerard Tetteroo
Uitgesproken door Lex Persoon


In een heel vroeg stadium (begin 60-er jaren) waren de
vrijwilligers bij de Kring der Verbondenen (KdV) al actief om alle
trancelezingen van hun toenmalig trancemedium Gerard Tetteroo
uit te werken en gestencild te verspreiden. Dit betekende wel,
dat de oplagen beperkt en slechts éénmalig waren (stencils
konden niet worden hergebruikt en kopiëren nog geen
gemeengoed).

Toen begin jaren 80 Lex Persoon trancemedium werd in dienst
van de KdV werd dit verspreiden verder uitgebreid. Naast
korte(re) stukjes in hun maandblad "Kringleven", werden er
zogenaamde "Uitgaven" vervaardigd met teksten van complete
trancelezingen. Het betrof de letterlijke teksten van die
lezingen.

De eerste 16 uitgaven betreffen lezingen van Gerard Tetteroo
als trancemedium. Vanaf nummer 17 gaat het om Lex Persoon als
trancemedium.

De Uitgaven zijn daarom zo belangrijk, omdat de geluidsopnamen veelal niet op (cassette)band
verkrijgbaar waren, of in ieder geval als zodanig vrijwel niet meer terug te vinden zijn. Een overzicht
van deze "Uitgaven" vind je hieronder.

Gerard Tetteroo
Van hem zijn slechts weinig algemene lezingen op band over gebleven. Wel echter werden in die
periode (vanaf 1959) alle lezingen door de Kring der Verbondenen (KdV) op schrift (stencils)
itgewerkt. Een aanzienlijk deel daarvan is bewaard gebleven. Deze lezingen zijn in de Catalogus
aangemerkt met (P), als zijnde gePubliceerd en in het archief aanwezig. In de toekomst zullen ze
worden gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld.
In de begin periode van de trancelezingen, bij de Kring der Verbondenen (KdV), werden deze
opgenomen op (grote) tapes met bandrecorders. Veel lezingen werden dan vervolgens door
vrijwilligers uitgetypt. Belangrijk geachte gedeelten werden gepubliceerd als “KdV uitgave nr.--“,
of in het blad “Kringleven”. Met de opkomst van het Universum Contact Genootschap (UCG) werden
de volledige trancesessies uitgewerkt en op schrift beschikbaar gesteld voor aanwezigen. Bij het
uittypen werd de uitgesproken tekst vrij letterlijk weergegeven.

Uitgaven (Kring der Verbondenen)      
Vanaf 1974 begon de KdV met officiële uitgiften van de lezingen in ‘bundels’. In cahier vorm werden
steeds de meest interessante lezingen per 3, 4 of 5 tegelijk gebundeld. De eerste 16 uitgiften
betroffen lezingen van Gerard Tetteroo. Daarna volgden nog eens 47 Cahiers/Uitgiften met lezingen
van Lex Persoon.

DATUM     NR.
Lezing    Uitg.                 TITEL                                               SPREKER(S)
20-05-74  01   Waarin een intelligent wezen uit een ander zonnestelsel vertelt over
               de wijze van (samen-)leven in heden en verleden op zijn planeet
               (+ data 17/6, 29/7, 19/8, 2/9, 30/9, 11/11, 25/11)                   Orcano
20-09-76  02   Goed zoeken of jezelf leren kennen                                   San Garett
27-01-75  03   Logos van de aarde - Het opnemen van Prana                           San Garett
21-04-75       De werelden van de geest en van de kosmos                            San Garett
28-04-75       Het leven op andere planeten - deel 1                                San Garett
01-09-75       Het leven op andere planeten - deel 2                                San Garett
02-06-75  04   7 Jaren cycli: Veranderingen in de mens, geestelijk & lichamelijk
               - deel 1                                                             Raimon
29-09-75       - deel 2                                                             Raimon
10-11-75       - deel 3                                                             Raimon
02-02-75  05   Magnetisch veld, Het                                                 San Garett
17-11-75       Het collectief onderbewustzijn (2)                                   San Garett
19-01-76       Individueel onderbewustzijn, werkend naar collectief bewustzijn      San Garett
14-02-77  06   Toegepaste psychologie                                               Achmed
07-03-77       Remmingen in de mens                                                 Ranu
28-02-77       Werking van de chakra's - Zonnevlecht                                Raimon
04-07-77  07   Wat is Prana? - Een visie van...                                     Ranu, Isara
22-08-77       Ik en het kosmisch bewustzijn                                        San Gareett
17-10-77       Zelfverwerkelijking of zelfvernietiging                              Beliaas
24-10-77  08   Werking der chakra's                                                 Raimon
19-12-77       Betekenis van het onderbewustzijn                                    San Garett
03-01-78       Macht en onmacht                                                     Orcano
22-05-78  09   Ontboezemingen van het ego van het medium                          Ego v/h Medium
03-01-78       Welkom 1978                                                          Leonard
22-05-78       Reïncarnatie                                                         Radek
10-09-78  10   Breuk in de aarde, De                                                San Garett
     -78       Zenboeddhisme - Het kleurrijke van de herfst                         Ranu
     -78       Eenwording met jezelf - Een fusie van werelden?                      San Garett
     -78  11   Leven in de kosmos, een realiteit?                                   San Garett
     -78       Cyclus reïncarnatie                                                  Radek
04-12-78       Mediamieke krachten in de mens - En wat er mee te doen?              Raimon
     -79  12   Astrale wereld - Hoe ziet deze er uit, wat kunnen wij er gaan doen?  San Garett
     -79       Chakrawerking - De concentratie van de chakra's die de aura vormt    Raimon
     -79       Evolutieproces van planten en dieren                                 Yacheb
11-06-79  13   Broeder San Garett geeft antwoord op de vraag waar hij zich bevindt 
19-02-79       Werking van het chakrum van het sympatisch zenuwstelsel, De          San Garett
14-05-79       Zijn wij als mensen echt belangrijk in de kosmos?                    Raimon
20-08-79  14   Uittredingen - Actieve en passieve uittredingen door de mens         Ismael
18-06-79       Macht van het onbewuste, De                                          San Garett
25-06-79       Chakrawerking - Angsten in de mens; Zonnevlecht en Hoofdchakra       Ismael
29-10-79  15   Zen Boeddhisme                                                       Wim Harm
06-08-79       Reïncarnatie                                                         Radek
15-10-79  16   Impressies van het ego & accrovoertuig -
                                            Laatste voordracht van Gerard Tetteroo 
13-03-78       Schijn en werkelijkheid
23-01-78       Chakra en Chakrawerking - Hartchakra
          17a  Toegepaste psychologie                                               Achmed
               Willen weten, Het                                                    Balias
               Factor tijd, De                                                      Orcano

Universum Contact Genootschap (UCG)
Vanaf 1962 werden kosmische contacten aangegaan. Het UCG, als onderdeel van de KdV, zorgde
ervoor, dat alle sessies/lezingen op schrift werden gesteld. Deze lijst is analoog met de UCG lijst
zoals die in de Catalogus (blz. 5) is terug te vinden.


Lex Persoon
Bij Lex zijn vrijwel alle lezingen nog op (cassette)band beschikbaar gebleven. Daarnaast werden,
zeker in de beginperiode bij de KdV, ook  veel lezingen op schrift gesteld. In de Catalogus zijn deze
terug te vinden met de toevoegingen (P)., als deze zich in het archief bevinden.

Uitgaven (Kring der Verbondenen)
Na het overlijden van Gerard Tetteroo duurde het tot begin 1981, eer Lex Persoon bij de KdV de
lezingen als trancemedium overnam. De KdV ging aanvankelijk op dezelfde voet voort, inclusief de
publicaties.

DATUM     NR.
Lezing    Uitg.                 TITEL                                               SPREKER(S)
          17b  Evolutie - Vervolmaking                                              br. André
               Malva Meditatie                                                     
               Uitleg over de Meesters van Malva                                    br. Astra
               Adviezen over mediteren                                              mr. van Malva
27-04-81  18   Spiritualisme, Het                                                   br. André
25-05-81       Hoe zit een medium in elkaar                                         br. André
25-05-81       Als je droomt...                                                     br. Emanuel
29-06-81  19   Rad van wedergeboorte, Het (zielsimpressies van het medium)          br. Joshua
23-11-81  20   Dromen en hun betekenis                                              br. Emanuel
                  + vragen                                                          br. Astra
13-07-81  21   Tweelingziel of nevenziel                                            br. André
25-01-82  22   Krachten in de mens                                                  br. André
28-04-82  23   Werken met energieën - deel 1                                        br. Astra
24-05-82       Werken met energieën - deel 2 (vervolg op nr. 28)                    br. Astra
06-09-82  24   Welke krachten herbergen de piramiden?                               br. Astra
11-10-82  25   Is een mantra in staat de ziel boven de stof uit te duwen?           br. André
29-11-82  26   Stoffelijke-, geestelijke- en kosmische mens, De                     mr. Nam
10-01-83  27   Prognose 1983                                                        br. Incar
30-08-82  28   Werken met energieën - deel 3 (vervolg van nr. 23)                   mr. Ashtrono
27-09-82       Werken met energieën - deel 4                                        mr. Ashtrono
25-10-82       Werken met energieën - deel 5                                        mr. Ashtrono
20-12-82  29   Inleiding tot 2 causerieën over de 7 hoofdchakra's                   br. Astra
                  (vervolgdata: 03-01-83, 10-01-83, 24-01-83 en 14-02-83)          
06-12-82  30   Wittebroederschap in het Watermantijdperk, De - deel 1              
24-01-83  31   Wittebroederschap in het Watermantijdperk, De - deel 2               br. André
          32   Geestelijk en stoffelijk OD, afgeleid van GOD, Het                   br. Incar
07-03-83  33   Iets over chakra's - deel 1 (vervolg op nr. 34, ? en 51)             br. Incar
14-03-81  34   Alles over chakra's - deel 2 (vervolg van nr. 33 en op nr. ? en 51)  br. Astra
07-08-81  35   Zelfdoding                                                           br. Astra
13-12-82  36   De Logi in haar (hun) diverse hoedanigheden                          br. André
06-02-81  37   Begrip GOD, Het                                                      br. André
14-02-83  38   Stoffelijke en geestelijke voertuigen van de mens                    br. André
08-11-82  39   Het verschil tussen gevoel en emotie                                 br. André
25-07-83  40   Fluïdum van de mens, Het                                             br. André
25-04-83  41   Wisselwerking in tijd, De                                            br. Atlas
          42   Werken en genezen met kleuren                                        br. Pascal
30-05-83  43   Hoe te werken met de krachten van de piramide                        br. Astra
                  + vragen                                                          br. André
03-10-83  44   Ark des verbonds, De - deel 1 (vervolg op nr. 58)                    br. Astra
22-08-83  45   Grote volksverhuizing: verleden, heden en toekomst, De               br. Johan
11-04-83  46   Wat is nu eigenlijk liefde?                                          br. Incar
01-08-83  47   Buitenaards leven                                                    br. Incar
24-03-83  48   Zieleleven van de plant, Het                                         br. Johan
12-12-83  49   Kosmische prognose 1984                                              br. Emanuel
                                                                                    mr. Ashtrono
12-09-83  50   Kosmische-, geestelijke- en aardse wetten                            br. André
30-01-84  51   Meer over chakra's (De 5 nevenchakra's) - deel 4                     br. Pascal
                  (vervolg van nr. 33, 34 en ?)                                    
19-10-81  52   Magnetiseren, vitaliseren - (vervolgdatum 08-03-82)                  br. Astra
09-01-84  53   Genetische manipulatie                                       br. Astra, br. Incar
          54   ?????      
02-04-84  55   Reizen door de sferen - deel 1                                       br. Emanuel
09-04-84       Reizen door de sferen - deel 2                                       br. Emanuel
16-04-84       Reizen door de sferen - deel 3                                       br. Emanuel
17-12-84  56   Kosmische astrologische prognose 1985                                mr. Ashtrono
02-01-84  57   Symboliek van legenden, sagen en sprookjes, De                       br. Pascal
21-05-84  58   Ark des verbonds, De - deel 2 (vervolg van nr. 44)                   br. Johan
27-07-84  59   Astrale voertuigen                                                   br. Astra
          60   ?????
06-05-85  61   Hoe leeft men op de planeet Venus?                                   br. Astra
11-11-85  62   Kracht van het basischakra, De                                       br. Astra
05-05-86  63   Visie op de planeet Pluto                                            br. Atlas

Universum Contact Genootschap (UCG)
Vanaf 1982 werden door Lex de kosmische contacten aangegaan. Het UCG, als onderdeel van de KdV,
bleef er voor zorgen, dat alle sessies/lezingen op schrift werden gesteld. Deze lijst is analoog met de
UCG lijst zoals die in het overzicht Beschikbare Lezingen is terug te vinden onder UCG.