Lezingen op schrift

Kring der Verbondenen
In de begin periode van de trancelezingen, bij de Kring der Verbondenen (KdV), werden deze
opgenomen op (grote) tapes met bandrecorders. Veel lezingen werden dan vervolgens door
vrijwilligers uitgetypt. Dit gebeurde op stencils en die werden dan in veelvoud afgedrukt. Was dit
eenmaal gebeurd, dan werden de vrij kostbare (lees: dure) tapes weer opnieuw gebruikt. Op die
wijze zijn de oorspronkelijk opnamen uit de begin periode (1960 - 1981) grotendeels verloren gegaan.
Hoewel we signalen hebben gekregen, dat een enkeling nog over bandmateriaal beschikt, is dat tot
op heden helaas nog niet aan Malva Registratie beschikbaar gesteld.
Belangrijk geachte gedeelten werden gepubliceerd als
“Uitgaven Kring der Verbondenen“ onder de naam
"Verbondenheid" in de nummers 1 t/m 63. Maar soms
verschenen lezingen geheel of gedeeltelijk ook in het
stichtingsblad “Kringleven”.

Universum Contact Genootschap
Met de komst van het UCG - onderdeel van de KdV - werden
alle kosmische trancesessies volledig uitgewerkt en tegen een
luttele vergoeding op schrift beschikbaar gesteld aan de
bezoekers. Bij het uittypen werd de uitgesproken tekst vrij
letterlijk weergegeven. Deze UCG- uitgaven waren verder
"Naamloos".
Met de komst van de cassetteband, werden de mogelijkheden,
om de lezingen te dupliceren vele malen groter. Er ontstond
een markt voor deze 'opnamen' van de trancelezingen. In de
begin jaren 80 verschuift de aandacht van het publiek dan ook
meer naar het aanschaffen van deze cassettebanden en loopt
de interesse in de uitgewerkte teksten achteruit.

Malvapost
Hoewel UCG en KdV hun (arbeidsintensieve) werk tot eind jaren 80 voortzetten, richtte Malva
Meditatie zich meer op de geluidscassettes. Als extra 'lokkertje' werden wel elke twee maanden de
zogenoemde “Malvapost Boekjes” uitgegeven.  (Aanvankelijk - tot en met nummer 36 - in stencilvorm,
A4 gevouwen en geniet tot A5. Later - vanaf nummer 37 - werd dit offset-druk.) Deze werden als
bijlage meegestuurd met het 2-maandelijks blad de 'Malva Post'. In deze boekjes werd steeds één
lezing uitgewerkt, maar - en dat was nieuw - ook bewerkt. De soms wat lastig te volgen 'taal' der
intelligenties werd omgezet in voor iedereen goed te volgen teksten.
Niet uit te vlakken is het fenomeen van door aanwezigen zelf uitgewerkte teksten. Dit begon vooral
op te komen met de start van de diverse cursussen vanaf 1983. Nu de meeste aanwezigen zich een
geluidscassette aanschaften van de (cursus)lezing, begon men 'thuis' zelf de trancesessies op schrift
uit te werken (!). Zeker waar het cursussen betrof was de interesse hierin groot en ontstond er zelfs
een grijs gebied, waarin veel werd 'gehandeld' (lees: gekopieerd werd) in deze teksten (zie: Overige
Lezingen).

Boekuitgaven
Ook Malva Meditatie bemerkte deze interesse en begon in 1984 de belangrijkste cursussen (die met
de meeste bezoekers) te bundelen en in 'boekvorm' uit te geven (offset-druk, geringd). Het ging hier
om de boekjes "Chakra's" en "De 7 hoofdchakra's als toegangspoort". Pas in 1988 werd dit verder
uitgebouwd met andere publicaties, die op dezelfde wijze werden vervaardigd. Bijkomende gedachte
hier was, dat het betreffende materiaal een groot deel van het lesmateriaal moest gaan uitmaken van
de Malva School.

De eerst 'officiële' uitgaven verschenen begin jaren 90. Soms was dat in eigen beheer bij de
Stichting Malva Meditatie zelf, soms bij de (in samenwerking met Malva Meditatie) opgerichte
itgeverij AUM. Maar soms ook door Malvarianen in eigen beheer, zoals door Mary en Wim de
edelijkheid (die zich hadden afgesplitst van AUM).

Studies
Pas in juni 1998 verschijnen de eerste studies over de
informatie die via enkele duizenden lezingen de Aarde
bereikten. Tot dan toe waren de verschenen teksten,
geschriften en boeken meestal letterlijke weergaven van
lezingen of waren het 'vertalingen' ervan. Bij het verschijnen
van het boek "Van Harte Mens" van Hedwig Poiesz is voor het
eerst getracht de informatie uit de diverse lezingen te
bundelen, aan elkaar te koppelen en het bredere
(maatschappelijke) verband er van uit te leggen.

Aquarius tijdperk - Aan de slag
Met de komst van het "Aquariustijdperk" verlieten we het
'consumeren' van al die informatie en gaat de mens actief aan
de slag. Eén van de grondpeilers van Malva Registratie en Malva
Educatie.