Handleiding en Overzicht

Voorwoord
Verkorte Handleiding
Korte Toelichting

Voorwoord
Deze Catalogus is een uitgifte van Malva Registratie. April 2006 verscheen de eerste versie, met een
overzicht van iets meer dan 500 bandopnames van de trancelezingen van Lex Persoon. Inmiddels ligt
nu voor je de 7de editie van deze Catalogus en is het aantal bandopnames de 2100 gepasseerd. Maar
er zijn nog eens enkele honderden lezingen op schrift bekend. Deze zijn uiteraard eveneens
opgenomen in het archief van Malva Registratie en gecatalogiseerd.

Catalogus 2019
Deze geeft een overzicht van al het bekend zijnde materiaal aan lezingen van Lex Persoon,
trancemedium van 1969 tot 2002. Hieraan is toegevoegd het materiaal van Gerard Tetteroo,
paranormaal genezer/trancemedium van 1956 t/m 1979.
Lex Persoon bezocht al vroeg de bijeenkomsten van Gerard Tetteroo (begin 60-er jaren) en kwam
daarna min of meer bij hem in de leer. Er is dan ook duidelijk een vervolg te bespeuren in de
contacten die Gerard en Lex als trancemedium hadden. Dat vervolg is niet alleen zichtbaar in de
contacten die werden gelegd (zie blz. ‘n’), maar is ook inhoudelijk apert aantoonbaar. Tevens is
inmiddels duidelijk geworden, dat de kennis die de ‘contacten’ doorgaven, zijn grondslag al eerder in
de (recente) geschiedenis heeft liggen. Zo de informatie, doorgegeven via Lex Persoon, zijn basis
kent in de informatie van Gerard Tetteroo. Zo heeft op zijn beurt de informatie die Gerard mocht
doorgeven weer zijn grondslag in ‘kenners’ als R. Steiner en C.W. Leadbeater. Ook zij hebben weer
verder in de tijd terug hun grondslagen liggen, wat zelfs terug gaat op J.H. Gichtel (1670 - één van
de weinigen, die het milt- en hartchakra op zijn bijzondere plaats duidde), de later in Holland
wonende ‘Duitscher’ (genoemd: De Kluizenaar van Amsterdam). Voor meer informatie, mail je ons.

Opname methoden
De lezingen van Lex Persoon zijn allemaal op cassetteband opgenomen en voor een groot deel ook op
schrift gezet. Vrijwel al het materiaal (schriftelijk en geluidsdragend) bevindt zich momenteel in het
archief van Malva Registratie.
De lezingen van Gerard Tetteroo werden grotendeels op bandrecorder banden (spoelen) opgenomen
en voor het overgrote deel op schrift (stencils) gezet. Veel van de teksten is op papier bewaard
gebleven. Het geluidsmateriaal is echter grotendeels gewist, of verloren gegaan.

Doel Malva Registratie
- Het archiefmateriaal completeren. Zowel schriftelijk als geluidsdragend.
- Dit materiaal technisch bewerken, opdat het weer goed lees- en beluisterbaar wordt.
- Dit materiaal weer beschikbaar stellen voor het verspreiden van de verkregen informatie. Dit zal
geschieden middels MP3 geluidsbestanden en in de toekomst middels het beschikbaar stellen van de
schriftelijke en gedigitaliseerde teksten als Pdf-bestanden.

De opnames
De inhoud van de opnames is 100 % in tact gebleven. Echter, wij houden ons niet verantwoordelijk
voor deze inhoud. Het zijn registraties, zoals die in de jaren 1960 tot 2002 hebben plaatsgevonden.
Ze worden dan ook onverkort weergegeven. Wij achten ons evenmin verantwoordelijk voor de
kwaliteit van de opnamen. Het zijn allemaal authentieke registraties, opgenomen onder lang niet
altijd optimale omstandigheden. Soms werden ze helaas meerdere keren gekopieerd. Wat er toe
niet opstond, kan er nu niet meer aan toegevoegd worden. Ook variaties in afspeelsnelheid zijn
mogelijk en helaas (door ons) niet omkeerbaar. Er is enkel getracht, daar waar mogelijk, de
luisterbaarheid te verbeteren.

Tips
Wij staan volledig open voor elke vorm van kritiek, advies, aanvulling of verbetering. Het is niet ons
werk wat voor u ligt, maar het werk van Malva dat wij gestalte hebben willen geven. Wij hebben niet
alléén de wijsheid in pacht en hopen hierbij op uw steun. Uw bijdrage wordt daarom buitengewoon op
prijs gesteld.

Prioriteit
Zonder winstoogmerk het gedachtegoed van Malva voor de toekomst veiligstellen en bewaren, opdat
onze kinderen er, met de juiste begeleiding, verder de vruchten van mogen plukken.

Malva Registratie
Vera Arkenaar
Nieuw Guineaplein 21, 2022 PE  Haarlem

malva@malva-registratie.nl


Verkorte Handleiding
In deze verkorte handleiding is getracht de basisbegrippen, nodig om
deze catalogus goed te kunnen lezen, in korte bewoordingen uiteen te
zetten. Het volstaat om inzicht te krijgen in wat er allemaal te vinden
is, hoe zaken begrepen moeten worden. Ook is er snel een overzicht
te krijgen in welke lezingen men wel of niet heeft, om een eventuele
bestelling te kunnen plaatsen.

Voor een verdere verdieping in de materie, zoals variaties, doublures,
vroege uitgiften en dergelijke, is het aan te bevelen de uitgebreide
handleiding door te nemen. Ook voor mensen die onwennig zijn om
catalogi te lezen, - het is toch een speciaal soort boek - maar zich wel
willen verdiepen,  is het aan te bevelen die uitgebreide handleiding
eerst op het gemak door te nemen. Daar wordt vooral uitvoeriger stil
gestaan bij het hoe en waarom van de diverse nummeringen etc.

Kolom: Nummer
* 027-a          Anders dan 027 (dit nummer bevat meerdere titels - ter onderscheid is
                 de'a' toegevoegd).
* 008-rest       Restant van wat bij lezing 008 hoort.
* 504-M          Moederband van 504.
* 188-(P)        De tekst is ook op schrift gePubliceerd en in het archief te vinden.
* kleur rood     Cassetteband bevindt zich niet in het Malva Registratie archief
* kleur zwart    Cassetteband bevindt zich enkel als kopie in het archief
* kleur blauw    Originele cassetteband bevindt zich in het archief
* NO             Niet openbaar maken
* NP             Niet uitgegeven/gepubliceerd

Kolom: Titel + Bijzonderheden
* Lidwoorden worden achter de titel geplaatst. Zoals in Astraal lichaam, Het en
                                                                         Zomermens, De.
* U en uw geleidegeest 1, (Uw ene ik en) Uw andere ik (257).
                 Dit duidt op titelvarianten die bestaan. De lezing werd uitgebracht als
                 U en uw geleidegeest, maar deze werd later ook bekend onder de titels
                 Uw andere ik en Uw ene ik en uw andere ik.
* Chakra’s 1 (149) en Chakra’s 2 (150).
  Trancemediumschap, 1. Het (090) en Trance, wat is dat, 2 (090-a)
  maar ook
  Geestelijk genezers & hun patiënten 1 (096) & Geestelijk genezers & hun patiënten 2
  (350).
                 Deze lezingen zijn aan elkaar gekoppeld. Soms betreft het een themadag.
                 Het gaat hier om de banden Chakra’s 1 en Chakra’s 2, en om de banden
                 Trancemediumschap en Trance, wat is dat. Maar ook kan het om een
                 thema gaan, dat later terugkwam, zoals in het 3de geval.
* zie: KdV 027   Verwijst naar lezing 027, die identiek is.
* is: KdV 017    Verwijst naar KdV band 017, bij deze laatste staan de gegevens.
* oorspr: 037-1  Geeft aan wat het oorspronkelijke bandnummer is geweest.
* = ook: 802     Is ook uitgebracht met nummer 802, wordt verder niet apart vermeld.
* = 270?         Verwijst naar band 270. Mogelijk identiek, maar zekerheid ontbreekt.
* zie ook: 927   Geeft een lezing aan met vergelijkbaar thema.

Kolom: Tijd
* 1:23:45        Duur (blauw)van de reeds bewerkte lezing.
* 1:23:45        Duur (rood) van de onbewerkte lezing.
* Leeg vak       Deze lezing is nog niet gevonden.
* Grijs gevuld   De lezing is elders in de catalogus te vinden (zie vak bijzonderheden’)
                 of de lezing is gekoppeld aan de lezing ervoor (als er sprake is van
                 een ‘restant’).

Kolom: Datum
* kleur zwart    Vrijwel zeker de juiste datum, maar niet door officiële bron bevestigd.
* kleur blauw    Zeker de juiste datum en bevestigd door officiële bron.
* blanco         De datum is onbekend.


Korte Toelichting
Catalogi Malva Meditatie
Hoewel aanvankelijk de diverse catalogi van Malva Meditatie als leidraad werden gehanteerd, werd al
snel duidelijk, dat dit problemen oproept. Verschillende lezingen komen onder hetzelfde nummer voor.
Maar verschillende nummers kunnen ook dezelfde titel hebben. Ook dateringen zijn vaak moeilijk
traceerbaar.

Aangepaste opzet
Er moest een nieuwe weg ingeslagen worden, om alle opnamemateriaal goed in kaart te kunnen
brengen. Uitgangspunt blijft, de uitgiften van Malva Meditatie. Maar ook de daaraan voorafgaand
opnames bij de Kring der Verbondenen (KdV) en het Universeel Contact Genootschap (UCG) zijn bij
de catalogisering betrokken. Een aantal nummeringen behoefde daarom aanpassing of nadertoelichting.
Hier volgt een verantwoording (en tevens tekst en uitleg) daarvan.

Verantwoording
Bij het digitaliseren van het geluidsmateriaal is een aantal beslissingen genomen, namelijk:
* De hoofdstukindeling is conform het door de Stichting Malva Meditatie gehanteerde.
Er zijn veel opnamen gemaakt bij de KdV en het UCG met Lex Persoon als trancemedium. Hun bestaan
overlapt de beginperiode van Malva Meditatie. De KdV kende astrale lezingen, de UCG (onderdeel van
de KdV) kosmische. Veel opnamen zijn óók overgenomen en verspreid door Malva Meditatie, vaak
voorzien van een (nieuw) Malva nummer en/of titel.
Voorafgaand aan de lezingen van Malva Meditatie, zijn toegevoegd de hoofdstukken:
‘Kring der Verbondenen’, ‘Universum Contact Genootschap’  en ‘Cursussen KdV & UCG’.
* Er werd/wordt onderscheid gemaakt tussen Cursussen en Colleges. Een definitie bestaat er voor
zover bekend niet. Cursussen zijn kortlopend, meestal rond één concreet thema. Colleges zijn
langlopend (seizoen), met een algemeen thema met meerdere invalshoeken.
Geconstateerd is dat de langste cursussen meestal 8 sessies bevatten (één maal negen en éénmaal
zelfs 10 sessies). De kortste colleges echter duren 16 sessies (met één uitzondering van één college
dat slechts 10 sessies bevatte).
En om de verwarring compleet te maken: Er bestaat een Cursus Ankhmania College (C 9(0)01) en een
Cursus Esoterisch College (C 906). Beide worden vermeld bij het hoofdstuk Cursussen.