Welkom bij Malva Registratie

De Organisatie
Malva Registratie is een organisatie, die zich inzet voor het bijeenbrengen, restaureren en beheren
van de duizenden trancelezingen die in de periode 1980 tot en met 2002 zijn uitgesproken middels
het trancemedium van Malva Meditatie. Zij doet dit zonder winstoogmerk. Alle activiteiten zijn voor
ieder vrij toegankelijk.
Tevens wil de organisatie het gedachtengoed van Malva, zijnde ‘vrede op Aarde’ uitdragen, door
middel van haar werkzaamheden.

(Diep)Trancemedium
Gerard Tetteroo heeft, als paranormaal genezer in de periode van
1960 tot 1979 bij de Kring der Verbondenen te Den Haag, lezingen
verzorgd vanuit de astrale wereld en de Kosmos. Een van zijn trouwe
bezoekers en volgelingen was Lex Persoon. Deze ontwikkelde onder
het leraarschap van Gerard zijn mediumschap. In 1969 is Lex
Persoon als trancemedium begonnen met het houden van
trancelezingen, de zogenaamde ‘huiskamersessies’. Via
trancemeditatie had hij contact met Intelligenties uit de Astrale
Wereld. Deze gaven via hem informatie door omtrent de mens, de
mensheid, de wereld en het universum daarbuiten.
Na het overlijden van Gerard in 1979, nam Lex diens werk in februari 1981 over bij de Kring der
Verbondenen. Na een half jaar nam Lex ook het ‘Universum Contact’ op zich. Na een ‘pauze’ van 2 jaar
werd het werk van het Universum Contact Genootschap weer voort gezet.
De lezingen geven inzicht in de geestelijke ontwikkeling die de ziel doormaakt. Veel informatie kwam
tot ons over het Rad van Wedergeboorte: De ziel die leven, na leven, na leven middels het vervullen
van zijn Karma op Aarde, groeit naar Universeel Volwassendom. Allerlei onderwerpen en levensvragen,
waar veel mensen mee worstelen werden besproken. Maar ook allerlei levensvormen buiten de Aarde
kwamen uitgebreid aan de orde en aan het woord.

Lezingen
Momenteel zijn ongeveer 2300 lezingen bekend en getraceerd. Vrijwel alle lezingen (99%) zijn in het
archief van Malva Registratie terecht gekomen. Op deze wijze worden ze veilig gesteld voor de
toekomst. De informatie kan op deze wijze niet verloren gaan. Een kleine greep uit de diverse
opnamen vind je bij Bloemlezingen onder Archief.

Restauratie
Alle opnamen zijn van cassetteband in de computer gezet. De kwaliteit van de opnamen varieert
sterk. Naast 100% uitstekende opnamen zijn er ook heel wat van mindere kwaliteit.
Belangrijkste oorzaken zijn:
De lang niet altijd even optimale (technische) omstandigheden waarin de opnamen moesten worden
gemaakt.
De tand des tijds. Cassettebanden boeten in de loop der jaren behoorlijk in op hun kwaliteit.
Daarom is een groot deel van de geluidsopnamen na digitalisatie zo nodig kwalitatief bewerkt en
gerestaureerd. Vooral geluidsvolume wordt beter ingeregeld, ruis wordt onderdrukt en storende
bijgeluiden verwijderd. Ook lange stiltes, die geen functie hebben, worden uit de opnamen geknipt.
Dit alles met als doel, de lezingen weer goed beluisterbaar te maken en geschikt voor de toehoorder
de kennis tot zich te nemen. Zie overzicht thema Dvd’s en Educatieve Cd’s.

Beschikbaarstelling
De opnamen die in het bezit zijn van Malva Registratie worden beschikbaar gesteld aan al haar leden.
Dit gebeurt tegen vergoeding van de onkosten en zonder winstoogmerk.
In de Nieuwsbrieven is steeds te volgen geweest, welke lezingen bewerkt zijn en op Cd en/of Dvd
zijn verschenen. Maar uiteraard kunnen er door de leden ook zelf Cd’s worden samengesteld uit de
in Catalogus vermeld staande lezingen.

Catalogus bestaande uit ‘Beschikbare-’ en ‘Gezochte Lezingen’
Van al het band- en gedigitaliseerde geluidsmateriaal is een Catalogus gemaakt. Daar staan niet alleen
de nummers van de lezingen in, maar ook titels, data waarop de lezingen werden gehouden en waar,
alsmede de intelligenties die contact maakten tijdens de trancelezingen. Tevens is te zien welke
lezingen onbewerkt zijn en welke wel zijn bewerkt en gerestaureerd.
Voor meer details, lees Geluidsarchief.

Educatie
Bij Malva Meditatie bestond de mogelijkheid de opleiding te volgen tot Malva- of Chakratherapeut.
Door het wegvallen van Malva Meditatie verdween niet alleen die opleiding, maar ook het support aan
de opgeleidde therapeuten. Dat support wordt opnieuw opgepakt door Vayra. Maar daarnaast is
inmiddels al het cursus en kennismateriaal bijeengebracht, gerubriceerd en bewerkt.

Werken zonder winstoogmerk
Malva Registratie is een ideologische organisatie, die kleinschalig werkt, zonder winstoogmerk.
Eventuele opbrengsten worden weer aangewend om het onderzoek naar en het restaureren en
archiveren van de bandopnamen te realiseren.
Dit betekent dat niet alle artikelen en diensten van Malva Registratie gratis zijn. Voor de meeste
diensten en artikelen wordt een relatief klein bedrag in rekening gebracht, waarin de direct
gemaakte kosten worden verrekend evenals een klein deel van de organisatiekosten.
De werkzaamheden worden ‘budgettair neutraal’ verricht. Er wordt dus géén winst gemaakt.

Universum
Inmiddels heeft de heer Persoon sedert voorjaar 2007 ook een eigen website, Lichtsferen genaamd,
waarnaar wij je verwijzen als aanvulling op onze website.