Auteursrechten

Jarenlang had Malva Nederland een goed dieptrance medium in haar midden.

Activiteiten
Malva Registratie stelt in haar activiteiten de astrale en kosmische informatie veilig, die tot ons is
gekomen via het (diep)trance mediums Lex Persoon en diens leermeester Gerard Tetteroo. Op de Malva
Registratie bladzijde heb je reeds over Lex kunnen lezen. Hij was actief van 1969 tot halverwege
2002. Toen kwam er plotsklaps een einde aan zijn werk als medium. De Meesters van Malva trokken
zich terug en beëindigden hun taak via het (diep)trancemedium, om  nimmer in deze hoedanigheid weer
te keren (Malvapost mei/juni 2002).
De Stichting Malva Meditatie en Malva Opleidingen BV staakten hun activiteiten, om uiteindelijk in
2005 te worden opgeheven. Eind 2002 werd er nog een kort Kosmisch College te Zoetermeer gegeven
voor een selecte groep. Dit College was besloten. Volgens het medium, had Meester Wappa de keuze
bepaald, wie er wel en wie er niet aanwezig mocht zijn.

De lopende cursusonderdelen (lees: modules) voor de Chakratherapeuten werden afgewikkeld door
één van de docenten. Afmaken van de volledige opleiding was toen helaas niet meer mogelijk.
Er ontstond plotseling een onverwachte stilte en leemte. Het leek er op, dat Malva Meditatie langzaam
in de vergetelheid zou verdwijnen.

Archief
In het hoofdstuk Archief, kun je lezen, hoe enthousiaste mensen in 2006
zijn begonnen om hun cassettebanden met lezingen digitaal te gaan
opnemen, om teloorgang te voorkomen. Daar waren ze te kostbaar voor.
Dit breidde zich uit. Steeds meer oud-Malvarianen deden mee. Het
groeide zover uit, dat eind 2006 Malva Registratie werd opgericht.

Hoe
De op deze wijze tot stand gekomen gedigitaliseerde opnamen, werden
vervolgens voor een groot deel bewerkt en gerestaureerd, om weer zo
optimaal mogelijk luisterniveau te bereiken. Zo werden de lezingen
opnieuw beschikbaar gesteld door uitgifte van dubbel Cd’s en Dvd’s
(thema gericht, of als onderdeel van het volledige archief).

Auteursrechten
Toch werd er afgevraagd, of er geen auteursrechten op de lezingen, opgenomen op cassettebanden,
moesten worden afgedragen.
Navraag bij het medium was niet mogelijk. Die was verhuisd naar een geheim adres in Spanje. Contact
vond slechts éénzijdig plaats. Beantwoorden van, of ingaan op uitspraken van het medium was helaas
niet mogelijk.
Navraag bij BUMA/STEMRA leerde, dat er op gesproken woord op geluidsdragers geen rechten zitten
en zeker niet geregistreerd worden. Malva Meditatie is bij hen ook niet bekend.
Navraag bij de Kamer van Koophandel leerde, dat de Stichting Malva Meditatie en Malva Opleidingen
B.V. beide in 2005 waren opgeheven en rechtens niet meer bestaan.
Er is geen contact meer beschikbaar om over dit punt te overleggen (behoudens het ‘inspreken’ van een
anoniem e-mailadres). Dit betekent voor Malva Registratie zoveel als voort te kunnen, zelfs moeten
gaan op de ingeslagen weg: Zorgdragen voor het behoud van al het informatiemateriaal, dat op
cassettebanden staat. Immers, het project werd op ideologische- en niet op persoonlijke en/of
commerciële grondslag opgezet en vormgegeven. Er wordt tevens niemand bevoor- en/of benadeeld, in
tegendeel.

Is Malva Registratie correct bezig?
4 Februari 2007 ontving Hedwig Poiesz (mede initiatiefnemer van Malva Registratie) een
aangetekende brief van Lex Persoon uit Spanje. Hij claimt als bestuurs- en directielid van Malva
Meditatie copyright op alle Malva lezingen. Hij sommeert haar onmiddellijk te stoppen met alle
activiteiten en alle medewerkers daarover in te lichten. De brief had geen afzendadres, erop reageren
is dus onmogelijk, laat staan te vragen naar opheldering.

BUMA/STEMRA zullen door hem (Persoon) geïnformeerd worden. Tevens noemt hij ons in een wijd
verspreide e-mail: ‘de vijand’ die ‘misbruik’ maakt van alle Malva informatie. (Geen adres.)

Malva kent geen vijanden, alleen broeders en zusters.

Malva Registratie is met stomheid geslagen. Wij willen slechts voorkomen dat verloren gaat, wat ons
inziens bewaart dient te blijven (een mede hommage aan de heer Persoon zelf). Helaas, contact leggen
is niet mogelijk (wederom geen adres), laat staan overleg. Dan maar zelf uitzoeken, of en zo ja op
welke punten Malva Registratie onjuist handelt.

Wie heef die vermeende rechten dan?
Bestaat er dan wellicht copyright op de uitgesproken lezingen? En zo ja,bij wie berusten deze dan?
De communicatie met de astrale- en kosmische wereld verliep via.... het dieptrancemedium, dus niet
door…. De cassettebandhoesjes van de vroege lezingen, laten hierin niets te raden over. Aan de
binnenzijde daarvan staat:
“... uitgesproken via het diep-trancemedium ...”


Het betreft hier opnamen die, in aanvang, werden verspreid door de Stichting Kring der Verbondenen
(1980-1989). Later werden dezelfde en aanvullende banden uitgegeven door de Stichting Malva
Meditatie (1982-2002) en (voor zover het cursusbanden betreft) de Malva Meditatie B.V. (1992-
2002). Op de latere inlays worden de rechten aangegeven als behorende tot de Stichting Malva
Meditatie.De Kamer van Koophandel deelde al mee, dat beide instellingen ontbonden waren, zonder nadere
voorwaarden en geen rechtspersoon meer zijn. Er is dus anno 2007 géén directie- en/of bestuurslid
meer, die namens die instellingen kan optreden. Ook verkocht de Stichting en de B.V. In 2002 zelf(s)
alle Masterbanden, de originele moederbanden waar slechts één exemplaar van bestaat. Met de
Masterbanden, werden ons inziens ook eventuele rechten  verkocht.

Hiermee werd het totale stichtingsarchief van de Malvarianen opgeheven.

Verspreiding van het informatie materiaal
De intelligenties zijn altijd heel helder geweest. Vanaf de beginperiode KdV/UCG (zie Historie) hebben
zij duidelijk gemaakt, dat wij dienen uit te dragen wat ons - door hen - geschonken wordt. Wel met
beleid, maar met passie. Wel met gepaste terughoudendheid, maar met open vizier. “Vrede komen wij
halen, om het daar te deponeren waar uw kracht van node is”. Duidelijker kan het niet. Malva
Registratie gaat buitengewoon ethisch, zorgvuldig en discreet te werk. Om persoonlijke en zeker heel
begrijpelijke en legitieme redenen (die ons bekend zijn) stopte de heer Persoon zijn werk in 2002.
Niets van het werk van Malva kon en mocht gecontinueerd worden. Dit leek in tegenspraak met
hetgeen de astrale wereld decennia lang kenbaar had gemaakt.
Sterker nog, het tijdperk van leren (Vissen) is nu voorbij, het tijdperk van doen en uitdragen
(Aquarius) is aangebroken. Malva Registratie besloot op zich te nemen, om de leemte die viel op te
vullen.

Er is géén sprake van misbruik, slechts van een restauratie- en reddingsoperatie van het verloren
gegane Malva archief. Malva Registratie beschouwt dit als haar opdracht.

Taak van Malva Registratie
Het archiefwerk ligt niet toevállig op ons pad, maar is ons aangewezen, in de tijd die er voor staat. Dat
wij (Hedwig en Vera) elkaar vinden en aanvullen op het menselijk, spiritueel, technisch en organiserend
vlak kan geen toeval zijn. (Toevallig bestaat toeval niet). Dat het ons lukt, om in dertien maanden tijd
de eerste van de twee doelstellingen - het veilig stellen van de 2300 lezingen - al volledig te bereiken,
is geen toeval.

Afronding door de heer Persoon
In juni 2007 wordt door ons nog een laatste e-mail ontvangen van de heer Persoon (zonder
adressering). Daarin stelt hij: “Ik zal jullie niet tegen houden en laat het er verder bij.”
Was dat maar zo....!

Status Quo
Inmiddels lijkt het er op, dat beide partijen elkaars bestaan accepteren en respecteren. Dat geldt
zeker voor Malva Registratie. En dat is een goede zaak. We volgen elkaar kritisch en sturen elkaar zo
nodig zelfs in lichte mate bij. Beide partijen vullen elkaar in hoge mate aan in activiteiten, in aanbod en
in de behoefte van de geïnteresseerden. Dat is een goed zaak en verdient voortzetting.

Onze conclusie
Het zij reeds eerder gezegd, Malva Registratie vormt een hechte basis van alle informatie die in bijna
drie decennia is doorgekomen, met de bedoeling en opdracht aan ons, om op ethische wijze de kennis te
vermenigvuldigen (en niet op zolder op te bergen). Onze activiteiten schaden de heer Persoon op geen
enkele wijze. Sterker nog wij dragen uit wat via hem allemaal is gerealiseerd. De activiteiten die in
naam van de heer Persoon op de site “Lichtsferen” worden gepubliceerd, zijn daar een welkome
aanvulling op, vice versa!
Malva Registratie kon alleen ontstaan en groeien in de kracht van respect en Wij: met vele Malvarianen
samen. De schat aan kennis en informatie mag niet verloren gaan en kán al niet meer verloren gaan. Ze
is veilig gesteld en nu voor iedereen beschikbaar en bereikbaar. Een ieder heeft de eigen keus of hij
hier gebruik van maakt of niet.

Malva Registratie heeft een taak te vervullen en doet dit zonder winstoogmerk!

“Als je een gave hebt gekregen schenk haar dan in vrede weg, pas dan wordt ze van jou…”
Dat is bewustzijn. Dat is BEWUST & ZIJN.